Oppskrift for internkontrollhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Oppskrift for internkontrollOppskrift for internkontrollDet finnes ikke én bestemt løsning på hvordan en internkontroll skal utformes. Omfanget og innholdet i internkontrollen vil variere med tanke på virksomhetenes størrelse.<p>​​Målet om å forebygge branner og ulykker med elektrisk årsak vil allikevel være det samme. Internkontrollforskriften § 5 legger føringer for hvordan virksomhetene skal arbeide for å oppnå dette. </p><p>For enkelte virksomheter vil en dekkende internkontroll få plass på noen få sider. For andre blir det mer omfattende. Unnsett omfang -om det er på papir eller elektronisk- er det viktig å ha god orden i dokumentene. Dette vil lette arbeidet, gjøre det mer oversiktlig for de ansatte og gjøre det enklere for tilsynsmyndighetene å forstå hvordan dere jobber. Et godt råd kan være å skille mellom system og arkiv, f.eks. ved å samle rutiner, instrukser, maler, sjekklister o.l. ett sted og arkivere dokumenter fra gjennomførte risikovurderinger, vernerunder o.l. et annet sted. </p><p>I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å kombinere aktivitetene innenfor ulike HMS-områder. F.eks. er elsikkerhet nært beslektet med brannsikkerhet. Dette gjør det naturlig å se disse områdene i sammenheng. Erfaringer viser at det blir enklere å få systemet til å fungere når de ulike områdene sees i sammenheng fremfor å basere seg på parallelle systemer som må følges opp hver for seg.  </p><p>Følgende fremgangsmåte, med tilhørende eksempler, kan benyttes når dere skal utarbeide et system for å ivareta elsikkerheten. Det forutsettes imidlertid at dette sees på som eksempler og at dere hele tiden vurderer hvordan de ulike momentene kan utføres hos dere og tilpasser internkontrollen deretter.</p>1. Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten<p>​Begynn med å skaffe dere internkontrollforskriften med veiledning. Der står det mer om hvordan HMS-arbeidet kan organiseres, om regelverket rundt og om myndighetene som forvalter det. For å lykkes med HMS-arbeidet er det avgjørende at du forstår prinisppet og hensikten med internkontrollen. Finn også ut hvilke lover og forskrifter innenfor temaet elsikkerhet som er relevante for dere. I denne sammenheng kan følgende være til hjelp:</p><ul><li>Se egen side om de mest sentrale lovene og forskriftene som berører temaet elsikkerhet. </li><li>På Lovdata.no har du gratis tilgang til alle lover og forskrifter. </li><li>På Regelhjelp.no finner du de viktigste kravene bransjene må forholde seg til på de områdene som er dekket av Regelhjelp.no, herunder elsikkerhet. Velg din bransje, eller tast inn ditt organisasjonsnummer, og se hvilke krav som gjelder for din bransje.</li></ul>2. Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i virksomheten<p>​Forhold vedrørende elsikkerhet kan allerede være beskrevet i andre deler av internkontrollsystemet, eller rutinene kan finnes uten at de nødvendigvis er skrevet ned noe sted. Dette kan f.eks. gjelde rutiner for vernerunder, opplæring, bruk av verneutstyr, bruk av maskiner, stenge-/låserutiner, huskelister, branninstrukser, service- og vedlikeholdsavtaler osv. Disse kan inngå i internkontrollsystemet og eventuelt danne grunnlag for videreutvikling av rutiner innefor elsikkerhet. </p>3. Sett mål for sikkerhetsarbeidet<p>​Mål for arbeidet med elsikkerhet kan være en del av andre målsettinger innen sikkerhet, men kan også være konkret rettet mot elsikkerhet. F.eks. ”Null ulykker og branner med elektrisk årsak”. Bedriftens målsetting for HMS-arbeidet skal være dokumentert skriftlig.</p>4. Kartlegg bedriften med tanke på risiko<p>​For å kunne utarbeide rutiner og instrukser innen elsikkerhet, må det først foretas en kartlegning av risikoforhold. Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Tenk over hva dere har av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr som kan medføre en risiko. En enkel risikovurdering kan være basert på tre enkle spørsmål: </p><ol><li><span style="line-height:1.6;">​</span><span style="line-height:1.6;">Hva kan gå galt?</span></li><li><span style="line-height:1.6;">Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?</span></li><li><span style="line-height:1.6;"></span><span style="line-height:1.6;">Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?</span></li></ol><p>For større virksomheter, eller i spesielle situasjoner, kan det være nødvendig å foretå en grundigere analyse.</p><p>Risikovurderingen skal være dokumentert. Gå derfor metodisk frem og skriv ned det dere finner. Ta med de ansatte i dette arbeidet! De kan ha lagt merke til ting som ikke er umiddelbart iøynefallende, men som merkes i det daglige arbeidet. Dette kan skje gjennom verneombud, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte eller andre ansatte.</p><p>Noen ganger kan risikoforholdene være innlysende, mens andre ganger krever det nærmere undersøkelser. Søk gjerne hjelp utenfra, f.eks. fra en installasjonsvirksomhet dersom dere selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere alle faremomentene. </p><p>Nedenfor følger forslag til noen momenter som bør være med i risikovurderingen. Husk for øvrig at risikovurderingen ikke er gjort én gang for alle. Gå regelmessig gjennom vurderingene på nytt, og gjør endringer hvis det er nødvendig.</p><p><strong>Det elektriske anlegget</strong></p><ul><li>Hvor ofte bør det elektriske anlegget kontrolleres? Her vil alder, slitasje, påkjenninger, bruksområde osv. være påvirkende faktorer. I et kontorlokale holder det kanskje med én gang i året, mens det i et industrilokale kanskje er nødvendig å foreta dette hver måned. Her må virksomheten selv vurdere hva som er hensiktsmessig.</li><li>Bør deler av anlegget kontrolleres oftere enn andre deler? Det kan være fornuftig med ulike intervaller dersom virksomheten har både kontorer og industrilokaler.</li><li>Vil det være tilstrekkelig å basere seg på egenkontroller utført av virksomhetens ansatte, eller vil det være behov for å leie inn fagkompetanse til å foreta ekstrakontroller?</li><li>Vurder om det er hensiktsmessig å inngå en serviceavtale med en installasjonsvirksomhet som kan bistå i arbeidet med internkontroll og ved behov for vedlikehold av det elektriske anlegget.</li><li>Termografering av sikringstavler kan på en effektiv måte avdekke varmgang og potensielle brannfarer. Vurder om jevnlig termografering kan være fornuftig hos dere.</li><li>Er det spesielle forhold, eller kjente problemområder, ved det elktriske anlegget som bør ha særskilt fokus i internkontrollen?</li><li>Er det forhold ved virksomheten som medfører en ekstra risiko eller som det stilles spesielle krav til, f.eks. eksplosjonsfarlige områder, medisinske områder, svømmebasseng, landbruk/hagebruk, marinaer, oppdrettsanlegg osv.? </li></ul><p><strong>Elektriske produkter/utstyr</strong></p><ul><li>Hva har dere av elektrisk utstyr, og hvilken fare kan dette utgjøre?</li><li>Noe utstyr kan kreve daglig ettersyn og noe kan kreve bruk under tilsyn.</li><li>Dette kan handle om alt fra kaffetraktere, oppvaskmaskiner, skjøteledninger, belysningsutstyr, PC-utstyr og varmeovner til ventilasjonsanlegg, vifter, kompressorer og andre maskiner.</li><li>Hva kan skrus av etter bruk, hva bør trekkes ut, hva kreves av vedlikehold og rengjøring og hva sier brukerveiledningene fra produsentene?</li><li>Omsetter dere elektrisk materiell eller utstyr til forbrukere, og hvilke krav utløser i så fall dette?</li><li>Benytter virksomheten elektromedisinsk utstyr som dermed vil kreve dokumentasjon av vedlikehold osv.?</li></ul><p><strong>Opplæring</strong></p><ul><li><div>Hvordan blir de ansatte gjort kjent med virksomhetens rutiner og instrukser?</div></li><li><div>Har dere elektriske maskiner eller elektrisk utstyr som krever opplæring av det personellet som skal bruke dette?</div></li><li><div>Har virksomheten ansatt eller innkvartert arbeidsinnvandrere som kan ha behov for ekstraopplæring i brann- og elsikkerhet?</div></li><li><div>Benytter virksomheten elektromedisinsk utstyr som dermed vil kreve dokumentert opplæring?</div></li><li><div>Har dere sikringstavler som krever betjening av sakkyndig eller instruert personell, og har virksomheten eventuelt personer som er instruert og fått nødvendig opplæring?</div></li><li><div>Har virksomheten ansatt egne elektrofagarbeidere som utfører drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske anlegg med krav om dokumentasjon på kompetanse og sikkerhetsopplæring? </div></li></ul><p>Det finnes en rekke ulike metoder for å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger. I noen situasjoner kan en enkel vurdering være tilstrekkelig, mens det i andre sammenhenger kan være behov for grundigere analyser og tallfesting av risiko. </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Enkel%20risikovurdering.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på enkel risikovurdering</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Enkel%20risikovurdering.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på enkel risikovurdering</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Enkel%20risikoanalyse.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på enkel risikoanalyse<br></a><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Enkel%20risikoanalyse.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på enkel risikoanalyse</a></p><p>Nedenfor finner du fire skjemaer for risiko- og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy ved behov for grundigere analyser. Skjemaene er hentet fra myndighetenes brosjyre "Kontroll med risiko gir gevinst". </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/%c3%98N%2004%20Vedlegg%203%20-%20Grovmatrise.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Grovmatrise</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/%c3%98N%2004%20Vedlegg%204%20-%20Analyse.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Analyse</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/%c3%98N%2004%20Vedlegg%205%20-%20Risikodiagram.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Risikodiagrammet</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/%c3%98N%2004%20Vedlegg%206%20-%20Handlingsplan.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Handlingsplan</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Brukerveiledning%20til%20skjemaene.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Veiledning til skjemaene</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Kontroll%20med%20risiko.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Kontroll med risiko gir gevinst</a></p>5. Lag en handlingsplan<p>​Etter kartlegging av risikoforholdene må det iverksettes tiltak. Dette kan være rent fysiske tiltak for å heve sikkerheten, eller det kan gjerne innbære rutiner og instrukser med tilhørende dokumentasjon. Før man begynner på dette, kan det være fornuftig å lage en handlingsplan for arbeidet videre. Planen bør vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Det er ikke sikkert at alle tiltakene kan gjennomføres på én gang og med én gang. Noe krever mer ressurser og mer planlegging enn andre tiltak, og det vil også variere hvor viktige tiltakene er. Sett derfor opp en prioritert liste!</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Handlingsplan.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på handlingsplan</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Handlingsplan.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på handlingsplan</a></p>6. Utarbeid rutiner og instrukser<p>​Bedriften må iverksette de rutiner og instrukser som er nødvendige for å avdekke, rette opp og forebygge feil relatert til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette gjøres på bakgrunn av risikovurderingen dere har foretatt. I de fleste virksomheter vil det være nødvendig med noen gode rutiner for elsikkerhet i hverdagen, samt noen rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. </p><p><strong>Rutiner for elsikkerhet i hverdagen</strong><br>Under risikovurderingen ble det sikkert avdekket noen forhold som de ansatte må være oppmerksomme på i hverdagen. Dette kan f.eks. være å trekke ut kaffetrakteren, å passe på at varmeovner ikke er tildekket, hva slags utstyr som skal skrus av etter arbeidsdagens slutt osv. Kanskje noen rutiner allerede er innarbeidet? Kanskje det må etableres nye rutiner? Slike rutiner kan beskrives i en egen instruks, være en del av brannverndokumenter, integreres i stenge-/låserutiner eller utformes som oppslag i form av en huskeliste. Det viktigste er å finne en form som passer for din virksomhet. </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Elsikkerhetsinstruks.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på elsikkerhetsinstruks</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Elsikkerhetsinstruks.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på elsikkerhetsinstruks</a></p><p> </p><p><strong>Rutine for regelmessig og systematisk kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr</strong><br>Dette kan utføres etter én av følgende tre metoder:</p><p><em>1. Avtale med installasjonsvirksomhet om regelmessig kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  </em></p><p style="text-decoration:underline;">En slik avtale bør eventuelt inneholde følgende:</p><ul><li>Avtaleparter og kontaktinformasjon.</li><li>Avtalens omfang og hva som skal kontrolleres (spesifisert sjekkliste).</li><li>Hvor ofte kontrollen skal gjennomføres.</li><li>En garanti for at installasjonsvirksomheten benytter fagfolk med nødvendig kompetanse.</li><li>En avklaring om samme installasjonsvirksomhet også skal utbedre eventuelle feil.</li><li>Etter hver kontroll må virksomheten få dokumentasjon fra installasjonsvirksomheten på at kontrollen er gjennomført sammen med en liste over eventuelle feil som er funnet. </li></ul><p>I mange tilfeller er dette en fornuftig løsning siden fagpersonell normalt vil kunne oppdage flere typer feil og mangler i tillegg til å foreta en grundigere kontroll enn hva en ufaglærte har mulighet til. Det er imidlertid ikke noe generelt krav om å inngå en slik type avtale, men som eier/bruker av et elektrisk anlegg, er virksomheten ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden. Dette kravet kan for mange virksomheter være vanskelig å overholde dersom anlegget aldri blir kontrollert av fagpersonell. I spesielle tilfeller kan det finnes konkrete krav til faglig kontroll av det elektriske anlegget. Blant annet finnes dette i lovverk knyttet til dyrehelse og dyrevelferd og vil være relevant for de som driver husdyrhold. Det er imidlertid viktig å huske at det uansett er den ansvarlige i virksomheten som har ansvaret for internkontrollsystemet og oppfølgingen av dette. Det er ikke mulig å fraskrive seg dette ansvaret selv om det benyttes eksterne leverandører i enkelte ledd av internkontrollen. </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FElkontroll%2Dav%2Dn%C3%A6ringsbygg%2Easpx">Mer informasjon om elkontroll for næringsbygg.<br></a></p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FElkontroll%2Dav%2Dn%C3%A6ringsbygg%2Easpx"></a><p><em>2. Regelmessige kontroller etter sjekklister utført av virksomhetens ansatte.</em></p><p>Dette kan f.eks. gjennomføres i forbindelse med vernerunder/brannvernrunder. Det skal være definert hvor ofte kontrollene skal gjennomføres, hvem som skal utføre kontrollen og hvem som har ansvaret for å følge opp de avvikene som eventuelt avdekkes.</p><p>Bruken av, de ytre omstendighetene rundt og kompleksiteten til de elektriske anleggene bør avgjøre hvor hyppig egenkontroll skal utføres. Man kan justere hyppigheten etter de erfaringer man har med feil på anlegget.</p><p>Innholdet i sjekklistene må basere seg på resultatet fra risikovurderingen og tilpasses det som er aktuelt for deres virksomhet. Utfylte sjekklister skal arkiveres i internkontrollsystemet. Eventuelle feil som avdekkes listes opp på en avviksrapport hvor det fortløpende føres opp utførte tiltak og kvitteres for at avvikene er utbedret. Til sjekklisten bør det også være utarbeidet en instruks som angir hvordan kontrollen skal foregå  i tillegg til hva egne ansatte kan utføre og hva elektrofagkyndige må utføre.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Sjekkliste.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på sjekkliste</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Sjekkliste.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på sjekkliste</a></p><p><br><em>3. En kombinasjon av de overnevnte der virksomheten foretar vanlige egenkontroller etter sjekklister og installasjonsvirksomhet kommer med lengre intervaller for en ”grundigere” kontroll.</em></p>7. Rutiner for behandling av avvik<p>​Når et forhold ikke er i samsvar med lover og forskrifter, eller interne rutiner og instrukser, foreligger det et avvik. Virksomheten skal skriftlig registrere og arkivere alle rapporterte avvik og gjennomførte tiltak. Alle ansatte har et ansvar for å gi beskjed dersom de oppdager avvik. Det må derfor utarbeides rutiner for avviksrapportering av feil som oppstår på elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Det kan gjerne benyttes et avviksskjema som er felles for flere HMS-områder, men det er viktig at det er klart hvem som skal motta avviksmeldingene og hvem som er ansvarlig for å følge opp feilene som innrapporteres. </p><p>Registrering av avvik -enten i form av avviksmeldinger eller som følge av gjennomførte kontroller- danner grunnlaget for å kunne avdekke gjentagende problemer og også dermed grunnlaget for forbedringer. Hvordan virksomheten håndterer avvik, kan derfor fortelle mye om hvordan internkontrollsystemet fungerer i praksis. </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Avviksmelding.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på avviksmelding</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Avviksmelding.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på avviksmelding </a></p><p><strong>Rutiner for håndtering av elulykker</strong></p><p>Det skal foreligge rutiner for håndtering av ulykker med elektrisk årsak, gjerne i sammenheng med rutiner for håndtering av andre typer ulykker. </p><p>Alle elulykker med personskade skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). </p><p>Det viktigste er imidlertid at alle personer som har blitt utsatt for strømgjennomgang skal oppsøke sykehus for observasjon, både av helsemessige årsaker og av trygde-, arbeidsrettslige- og forsikringsårsaker. Det er selvsagt også viktig å finne årsaken til ulykken for å kunne forebygge at dette skjer på nytt. </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FElulykker%2Dog%2Dstr%C3%B8mskader%2Easpx">Les mer informasjon om elulykker</a>.</p>8. Fordel oppgaver, ansvar og myndighet<p>​Det skal foreligge en organisasjonsplan og en beskrivelse av ansvars- og arbeidsoppgaver i forbindelse med virksomhetens HMS-arbeid. Det er alltid den ansvarlige for virksomheten som har hovedansvaret for at det innføres og utøves internkontroll. Dette er imidlertid ikke til hinder for at andre personer kan få ansvar og oppgaver innenfor ulike deler av HMS-arbeidet. Personer som får ansvar må i tillegg ha kunnskap og myndighet til å følge opp sine arbeidsoppgaver. </p><p style="text-decoration:underline;">Eksempler på forhold som må avklares og dokumenteres:</p><ul><li>Hvem skal sørge for koordinering, oppfølging og revidering av HMS-arbeidet?</li><li>Hvem skal sørge for kontroll av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr?</li><li>Hvem skal ha beskjed om feil og mangler som de ansatte avdekker?</li><li>Hvem skal sørge for at påpekte avvik blir utbedret?</li><li>Hvem skal sørge for å bestille elektriker når det er behov for dette?</li><li>Hvem skal sørge for at nødvendig opplæring blir utført?</li></ul><p>I mindre virksomheter kan samme person ivareta flere av, eller alle, ansvarsområdene. I større virksomheter vil det kanskje være naturlig å fordele oppgaver til verneombud, brannvernleder, driftspersonell, tillitsvalgte eller andre ansatte.</p><p>Ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker må også avklares. I mange tilfeller er ikke ansvarsforholdet rundt vedlikehold av det elektriske anlegget tilstrekkelig avklart i leiekontrakten. Husk at både eier og bruker av et elektrisk anlegg har ansvar for at det er i forskriftsmessig stand. Det er derfor viktig at ”grensesnittet” mellom utleier og leietakers ansvarsområde defineres i internkontrollen. Avklar også hvem som skal utbedre feil som oppstår fortløpende og hvordan slike avvik skal meldes og dokumenteres.</p><p>I enkelte tilfeller sørger utleier for kontroll av det elektriske anlegget gjennom sitt internkontrollsystem. Da er det viktig at dere som leietakere får dokumentasjon på dette som en del av deres eget internkontrollsystem. Virksomheten som leier lokaler må fortsatt ha et internkontrollsystem som ivaretar de daglige rutinene, kontroll av eget utstyr, opplæring av ansatte, avvikshåndtering osv.</p>9. Sørg for nødvendig opplæring av ansatte<p>​Virksomheten må sørge for at de ansatte har nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre de oppgavene de er satt til. De ansatte skal også ha nødvendig opplæring i HMS-arbeidet for å kunne utføre oppgaven på en trygg og sikker måte. De ansatte skal medvirke i utviklingen av internkontrollsystemet, og de skal være godt kjent med de rutiner og instrukser som foreligger. Dette innebærer også at de regelmessig må informeres om endringer i internkontrollsystemet.</p><p>Det er ikke et generelt krav om at all opplæring skal være dokumentert. I enkelte tilfeller kan det allikevel finnes slike krav i forskriftene. Dette gjelder blant annet innenfor opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr, opplæring av instruert personell og sikkerhetsopplæring for elektrofagarbeidere. </p>10. Innfør rutiner for systematisk gjennomgang og revidering av internkontroll<p>​Det er et krav etter internkontrollforskriften at HMS-arbeidet skal være systematisk. I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må bedriften derfor gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller om det bør endres. En slik gjennomgang kalles gjerne for <strong>internrevisjon </strong>og skal være skriftlig dokumentert og utføres minst én gang i året eller ved endringer i virksomheten. </p><p>Dette er en svært viktig del av arbeidet med internkontrollsystemet siden erfaringer viser at mange har utarbeidet HMS-systemer som fungerer dårlig i praksis. Gå derfor gjennom systemet og kontroller om rutiner og instrukser blir fulgt opp, om avvik blir utbedret, om det er noen avvik som gjentar seg ofte, om dere har nådd målene, om det har blitt gjort endringer i ansvarsforhold osv. Ved behov, må internkontrollsystemet endres og oppdateres.</p><p>En HMS-kalender kan være et godt hjelpemiddel. Ved å føre opp alle aktiviteter som skal utføres, når de skal utføre og hvem som skal uføre dem, er det lettere å​ holde oversikt. </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Internrevisjon.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på internrevisjon</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Internrevisjon.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på internrevisjon</a></p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/HMS%20kalender.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Eksempel på HMS-kalender</a><br><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/HMS%20kalender.doc" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icdoc.png" alt="" />Eksempel på HMS-kalender</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Instruert personellhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert personellInstruert personell
Bedriftselektrikerenhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikeren
Elkontroll av næringsbygghttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring/Elkontroll av næringsbyggElkontroll av næringsbygg

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR