Internkontroll for elbransjenhttp://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også/Internkontroll for elbransjenInternkontroll for elbransjen<p>Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elanlegg og utstyr (El-tilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen. Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elanlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. <br>For rådgivende ingeniører vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontroll. Det må sørges for at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer de ansatte og sikrer rett faglig prosjektering av elanlegg og elektrisk utstyr. Dette betyr at det skal finnes rutiner og systemer for å sikre riktig kvalifikasjon hos ansatte og riktig kvalitet på elanleggene som virksomheten prosjekterer/arbeider på.<br><a href="/bedrift/internkontroll"><br>Les mer om prinsippet om internkontroll på våre bedriftssider.</a></p>Prosjektering av elektriske anlegg og elektrisk utstyr:<ul><li>​Virksomheten må ha rutiner som sikrer at arbeidet/prosjekteringen de utfører på elanlegg og elektrisk utstyr er etter forskriftenes krav i tillegg til å være egnet for den forutsatte bruken.</li><li>Dersom virksomheten oppdager at det er feil på det prosjekterte anlegget, skal virksomheten ha et avviksbehandlingssystem som skal behandle slike saker. </li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sørger for at rett dokumentasjon blir overlevert til installatørvirksomheten/anleggseieren til rett tid.</li></ul>Faglig oppdatering av ansatte:<ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at alle ansatte som prosjekterer/arbeider på elanlegg er kompetente til det arbeidet som de utfører. Dette betyr at de skal kunne de forskrifter og normer de bygger/vedlikeholder elanlegget etter. </li><li>Virksomheten må besitte riktig kompetanse både hos de personene som er ansvarlige for arbeidet og hos de ansatte som utfører prosjektering/arbeid på elanlegget.</li><li>Virksomheten må ha en oversikt over kompetansen til ansatte: både formell og praktisk kompetanse.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at ansatte får opplæring og at det lages opplæringsplaner i virksomheten.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at innleid arbeidskraft har riktig kompetanse og blir gjort kjent med virksomhetens HMS-system (dersom det er aktuelt å leie inn personell).</li></ul>Registrering i elvirksomhetsregisteret:<ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at virksomheten er riktig registret i det sentrale registeret til DSB (både med riktig faglig ansvarlig og riktig virkeområde).</li></ul><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret">Gå til elvirksomhetsregisteret</a></p>Organisatoriske krav til virksomheten:<ul><li>​Virksomheten må sørge for at personen som har det faglig ansvarlige er ansatt i full stilling innenfor normalarbeidstiden til virksomheten. </li><li>Virksomheten må være organisert slik at de som har det faglige ansvaret også reelt kan ivareta sitt ansvar i det daglige virke. </li></ul>Arbeid på eller i nærheten av spenningssatte anlegg:<p>​Dette kan være gjeldene dersom virksomheten foretar kontroller og målinger i forbindelse med prosjektering av elanlegg.</p><ul><li>Virksomheten skal ha rutiner som ivaretar at alle ansatte (de som arbeider på elanlegg og utstyr) får årlig opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha oversikt over alle som har fått opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for å melde ulykker og uhell i forbindelse med arbeid på elanlegg.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for valg av arbeidsmetode og bruk av verneutstyr.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for bruk og vedlikehold av nødvending verneutstyr og verktøy i forbindelse med arbeid på elanlegg.</li></ul>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR