Internkontroll for installasjonsvirksomheterhttp://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også/Internkontroll for installasjonsvirksomheterInternkontroll for installasjonsvirksomheterAlle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (Eltilsynsloven), med tilhørende forskrifter, er en del av HMS-lovgivningen. <p>​Etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) plikter virksomheter å utøve internkontroll for å ivareta de kravene som stilles i HMS-lovgivningen. Alle virksomheter som benytter seg av elanlegg eller elektrisk utstyr i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. </p><p>For installasjonsvirksomheter vil det i tillegg være noen spesielle krav til internkontrollen. Det må sørges for at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer de ansatte og sikrer riktig faglig utførelse av det arbeidet som utføres på elanlegg og elektrisk utstyr. Dette betyr at det skal finnes rutiner og systemer for å sikre riktige kvalifikasjoner hos ansatte og riktig kvalitet på det fysiske arbeidet som utføres på elanleggene som virksomheten arbeider på.<br><br><a href="/bedrift/internkontroll">Les mer om prinsippet om internkontroll.</a></p>Faglig utførelse av arbeid på elanlegg og elektrisk utstyr:<ul><li>​Virksomheten må ha rutiner som sikrer at det arbeidet som de utfører på elanlegg og elektrisk utstyr er riktig faglig utført og at arbeidet blir sluttført slik at det er etter forskriftenes krav i tillegg til å være egnet for den forutsatte bruken.</li><li>Dersom virksomheten oppdager at det er feil på det utførte arbeidet, eller de blir gjort kjent med at det er feil på anlegg som er kontrollert av DLE, skal virksomheten ha et avviksbehandlingssystem som skal behandle slike saker.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner som sørger for at rett dokumentasjon blir overlevert til anleggseier i rett tid.</li></ul>Faglig oppdatering av ansatte:<ul><li>​Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at virksomheten er riktig registret i det sentrale registeret til DSB (både med riktig faglig ansvarlig og riktig virkeområde).</li></ul>Organisatoriske krav til virksomheten:<ul><li>​Virksomheten må sørge for at personen som har det faglig ansvarlige er ansatt i full stilling innenfor normalarbeidstiden til virksomheten.</li><li>Virksomheten må være organisert slik at de som har det faglige ansvaret også reelt kan ivareta sitt ansvar i det daglige virke.</li></ul>Arbeid på, eller i nærheten av, spenningssatte anlegg:<ul><li>​​Virksomheten skal ha rutiner som ivaretar at alle ansatte (de som arbeider på elanlegg og utstyr) får årlig opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha oversikt over alle som har fått opplæring i «fse-forskriften».</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for å melde ulykker og uhell i forbindelse med arbeid på elanlegg.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for valg av arbeidsmetode og bruk av verneutstyr.</li><li>Virksomheten skal ha rutiner for bruk og vedlikehold av nødvending verneutstyr og verktøy i forbindelse med arbeid på elanlegg.</li></ul>Salg av elektrisk materiell og utstyr:<ul><li>​Dersom virksomheten selger elektrisk materiell eller utstyr, skal de ha rutiner som sikrer at dette materiell/utstyret er lovlig omsatt i Norge. </li></ul>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR