Kvalifikasjonskravhttp://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også/KvalifikasjonskravKvalifikasjonskravDSB har mottatt flere henvendelser med spørsmål om krav til kvalifikasjoner for personell som bygger, drifter og vedlikeholder maskiner. Teksten nedenfor ble publisert i Elsikkerhet 81, men er her tilpasset den nye kvalifikasjonsforskriften (FEK).<p>​Med <em>maskin</em> menes en enhet for én bestemt bruk som er sammensatt av flere deler der minst én del settes i bevegelse av et drivsystem. Drivsystemet kan drives av forskjellige typer energibærere som elektrisitet, lufttrykk, vanntrykk, vind e.l.</p><p>Maskiner vil falle innunder forskrift om maskiner som gjennomfører maskindirektivet (EU direktiv 2006/42/EF) i Norge. Det er Arbeidstilsynet (ATIL) som er førende for tolkninger av maskindirektivet med hjemmel i Arbeidsmiljøloven mens Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for forvaltning av den delen av maskiner som kommer innunder El-tilsynsloven og Produktkontrolloven. Petroleumstilsynet har ansvar på sitt forvaltningsområde.</p>Bygging av maskin<p>​Den som konstruerer og bygger en maskin kalles <em>maskinprodusent</em> og må tilfredsstille alle krav til sikker konstruksjon som gitt i forskrift om maskiner/maskindirektivet. Her stilles det bare krav til at den ferdigstilte maskinen skal være sikker å benytte som arbeidsverktøy og sikker for omgivelsene jf forskrift om maskiner § 5 og 8. Det stilles ikke formelle krav til kvalifikasjoner til de personene som utfører arbeid med å montere og idriftsette en maskin. Hensikten er at maskinen skal være sikker å bruke for det personellet som skal operere, drifte og vedlikeholde maskinen. Maskinprodusenten skal ivareta alle områder som kan representere en risiko i bruk, inkludert mekaniske og elektriske farer. </p><p>DSB har ingen formelle kvalifikasjonskrav til maskinbyggere/produsenter av maskiner eller personer ansatt hos disse siden dette er underlagt EU-direktiv og prinsippet om fri flyt av varer og tjenester. For arbeid som utføres i Norge er det imidlertid et krav om at dette utføres i henhold til norske forskrifter som regulerer arbeidstakersikkerhet. Dette innebærer at der arbeidstakere utfører arbeid på, eller i nærheten av, elanlegg på en maskin, og der det er fare for berøring av elektrisk ledende deler, må virksomheten forholde seg til prosedyrer og regler beskrevet i relevante deler av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elanlegg (fse). </p><p>Det kreves at maskinbyggeren ivaretar arbeidstakersikkerhet ved sammenstilling og test av maskinen i Norge etter intensjonene i internkontrollforskriften og ikke minst regelverket til Arbeidstilsynet. Med dette menes kompetanse og tiltak for å unngå særskilte statiske og dynamiske farer, uventet start, kontroll på sikkerhetssystemer, arbeid i høyden osv.</p>Drift, service og vedlikehold<p>​Maskindirektivet («forskrift om maskiner») gjelder frem til en maskin tas i bruk for første gang innen EØS-området og ved ombygging eller endring av en maskin. Når maskinen er idriftsatt og overlevert til eier, kommer Arbeidstilsynets «forskrift om bruk av arbeidsutstyr» til anvendelse. Arbeidstakere som arbeider med maskiner skal være beskyttet mot skade på liv og helse både under arbeid med (produksjon) og arbeid på (service og vedlikehold) en maskin. Dette innebærer at der arbeidstakere utfører arbeid på, eller i nærheten av, elanlegget på en maskin, og der det er fare for berøring av elektrisk ledende deler, må virksomheten forholde seg til prosedyrer og regler beskrevet i relevante deler av fse.</p><p><strong>Maskinprodusent</strong><br>Produsent av maskin kan utføre alle typer elektriske arbeider på maskiner som er levert av virksomheten jfr. § 15 i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). Forskriften stiller imidlertid ikke formelle krav til kvalifikasjoner, og det vil være opp til maskinprodusenten å kartlegge dette på bakgrunn av maskinens art, størrelse og kompleksitet.</p><p><strong>Representant for maskinprodusent</strong><br>Også maskinprodusentens representant kan utføre arbeid på en maskin som er levert av en produsent som virksomheten representerer. Det stilles heller ikke formelle kvalifikasjonskrav, men man må kunne dokumentere kvalifikasjoner som produsenten anser som nødvendig. Dette kan f.eks. være kurs i hvordan styresystem og sikkerhetsfunksjoner er bygd opp. Med <em>representant </em>menes at arbeidet gjøres i forståelse med produsent og at man har nødvendig dokumentasjon og informasjon for å sikre at produktet forblir sikkert for tredjeperson (dvs. bruker).  Dette innebærer at forutsetningene for CE-merking av maskinen blir videreført.</p><p><strong>Andre virksomheter</strong><br>For virksomhet som ikke er representant for maskinprodusent vil kravene i fek §§ 5, 6 og 7 være gjeldende (tidligere fke §§ 11 og 13). </p><p><strong>Virksomhet</strong><br>Virksomhet som på generell basis tilbyr vedlikehold og reparasjon av maskiner, inkludert elanlegget i en maskin, må tilfredsstille krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr (fek) §§ 5, 6 og 7 (tidligere fke §§ 11 og 13). De må kunne dokumentere tilfredsstillende kompetanse på denne type maskin og etterleve krav i forskrift om registrering av virksomheter i henhold til kravet i fek § 3.</p><p><strong>Faglig ansvarlig</strong><br>Kravene til den som skal være faglig ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av en maskin, og som ikke er ansatt hos maskinprodusent eller dennes representant, må tilfredsstille krav i fek § 7 (tidligere fke § 11). Dvs. at vedkommende må være elektroinstallatør, heisinstallatør eller automatiseringsleder og kunne dokumentere tilfredsstillende kompetanse på denne type maskin.</p><p><strong>Arbeide selvstendig</strong><br>Den som skal arbeide selvstendig med vedlikehold og reparasjon av en maskin, inkludert elanlegget i en maskin, og som ikke er ansatt hos maskinprodusent eller dennes representant, må tilfredsstille krav i fek § 6 (tidligere fke § 13), samt kunne dokumentere tilfredsstillende kompetanse på denne type maskiner og være ansatt i en elvirksomhet. </p>Ombygging eller endring av maskin<p>​Dersom det skal gjøres endringer på en maskin, må ansvarlig virksomhet analysere om dette vil føre til endringer i maskinenes sikkerhetssystem, funksjon eller produksjonshastighet og om dette påvirker sikkerheten i maskinen. Det vil i så fall foreligge en formodning om at forskrift om maskiner igjen kommer til anvendelse, med dertil krav til bl.a. ny risikovurdering og gjennomgang av sikkerheten. </p><p>Virksomheten som er ansvarlig for endringen vil være å anse som <em>maskinprodusent </em>etter <em>maskindirektivet </em>og må utstede ny CE-samsvarserklæring og CE-merke maskinen på nytt. </p><p>Det er ingen formelle kvalifikasjonskrav til personell som bygger om og installerer en maskin. Kravet er at produsenten må benytte den kompetansen som er nødvendig for å sikre at produktet blir sikkert i bruk og at arbeidstakersikkerhet ivaretas under produksjon, sammenstilling og igangkjøring av maskinen.</p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR