Maskinsikkerhetsnormenhttp://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også/MaskinsikkerhetsnormenMaskinsikkerhetsnormenNormen "NEK EN 60204-1 - Maskinsikkerhet - maskiners elektriske utrusting: Del 1. Generelle krav" omfatter valg og prosjektering av elektrisk utstyr og elektrisk installasjon på maskiner. <p>​Dette er en generell norm som kan benyttes for mange forskjellige typer maskiner der det ikke finnes en dedikert norm. </p><p>Normen er en elektroteknisk norm som er harmonisert med EUs maskindirektiv og spenningsdirektiv (omfatter også EMC direktivet). Normen ivaretar elektriske forhold definert i direktivene inkludert krav til sikkerhet mot feilfunksjon, fare for utilsiktet start, elektrisk sjokk, dokumentasjon og verifikasjon. Beskyttelse mot mekaniske farer må dekkes ved bruk av andre harmoniserte CEN normer. </p><p>NEK EN 60204-1 kan benyttes ved konstruksjon, endring og ombygging av f.eks. pakkemaskiner, produksjonsmaskiner, rulletrapper, automatiske dører, ventilasjonsanlegg og tilsvarende. Normen angir mer enn 100 maskintyper som denne kan benyttes for og vil være aktuell både for maskinbyggere og brukere av maskiner. Dette gjelder særlig elektrofagpersoner som bidrar med kompetanse i form av design, prosjektering, utførelse, vedlikehold og service. </p><p>Definisjonen på en maskin er et utstyr der minst én del beveges og drives av en energikilde og som er tiltenkt ett bestemt formål. Maskinbegrepet dekker også en gruppe maskiner som fungerer sammen. Det er ikke krav om å benytte normer ved konstruksjon av maskiner, men dersom harmoniserte normer legges til grunn, vil dette aksepteres av myndighetene i alle EØS land. Det forutsetter at normen er benyttet på riktig måte og at denne er dekkende. Om harmoniserte normer ikke benyttes, får maskinprodusenten en meget omfattende jobb med å dokumentere at valgte løsninger oppfyller kravene i maskindirektivet. Det anbefales derfor å benytte harmoniserte normer der disse er dekkende. Fordi normen dekker en stor gruppe maskiner som markedsføres over hele verden, er normen 60204-1 en av de mest brukte normene i verden. </p><p>NEK EN 60204-1 er en svært sentral norm for alle som arbeider med elektriske installasjoner i industri og næringsbygg. Mange i elektrobransjen arbeider med elektriske installasjoner i tilknytning til maskiner uten å kjenne til hvilke regelverk som gjelder og risikerer derfor å bli sittende med ansvar som maskinprodusent. Ventilasjonsanlegg regnes også som maskiner i denne sammenheng. Skillet mellom fast elektrisk installasjon og maskin går normalt ved tilkoblingsklemmene på maskinen (se figur under).</p><p>NEK EN 60204-1 henviser til elsikkerhetsnormen IEC 60364 på områder som omfatter fare for elektrisk sjokk, beskyttelse mot overstrøm, utforming av ledningssystemer, utjevningsforbindelser og verifikasjon. Installasjonsnormen NEK 400 er basert på samme IEC-/CENELEC-norm, men det er viktig å merke seg at bruk av NEK 400 ikke gir samsvar med maskindirektivet; det gir bare bruk av normene som NEK EN 60204-1 henviser til. NEK EN 60204-1 har dessuten mange spesielle krav til elektrisk utførelse for å oppnå dynamisk sikkerhet. Det er få nasjonale avvik. For Norge gjelder også at N-leder skal kunne frakobles ved elektrisk arbeid i maskinen. Dette kan løses med 4-polt hovedbryter. </p><p>I Norge gjennomføres bestemmelsene i maskindirektivet i ”forskrift om maskiner”. Her er Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) førende myndighet, men forskriften forvaltes sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet (Ptil). Et sentralt krav i forskrift om maskiner er at maskiner skal risikovurderes mht. alle farekilder. Først og fremst gjelder dette mekaniske farer, men også farekilder som elektrisk sjokk, termiske virkninger,eksplosjonsfare og elektromagnetisk støy skal vurderes.</p><p>Figuren viser sammenheng og gyldighetsområde til aktuelle forskrifter, normer og direktiver for maskiner og fast elektrisk installasjon:</p><p><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Elbransjen/NE60204_1.jpg" alt="" style="margin:5px;width:350px;height:250px;" /> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR