Samsvarserklæring for maskinhttp://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også/Samsvarserklæring for maskinSamsvarserklæring for maskinFor maskiner tatt i bruk etter 01.01.95 krever maskinforskriften at utstyret skal leveres med en samsvarserklæring. Gjennom denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften.<p>​<strong>Samsvarserklæring for maskiner<br></strong>Før en maskin settes i omsetning skal produsenten, eller dennes representant, utarbeide en samsvarserklæring, sørge for at erklæringen følger maskinen og påføre CE-merket. I samsvarserklæringen bekrefter produsenten, eller dennes representant, og påtar seg ansvaret for, at den aktuelle maskinen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelsene i maskinforskriften på det tidspunktet maskinen settes i omsetning eller tas i bruk første gang. Samsvarserklæringen omfatter maskinen slik den ble satt i omsetning og gjelder ikke for tilføyelse av deler eller endringer som er utført av sluttbruker i ettertid. Konstruksjonsendringer som endrer maskinens originale funksjoner kan medføre krav til ny samsvarserklæring av den som har utført endringen.</p><p>Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:</p><ol><li>Navn og adresse på produsenten og eventuelt dennes representant i EØS.</li><li>Navn og adresse på den fysiske eller juridiske person i EØS-området som har fullmakt til å ferdigstille teknisk dokumentasjon.</li><li>Beskrivelse og identifikasjon av maskinen, herunder generisk betegnelse, funksjon, modell, type, serienummer og handelsnavn.</li><li>En uttrykkelig erklæring om at maskinen oppfyller kravene i denne forskriften og eventuelt en uttrykkelig erklæring om at maskinen oppfyller krav i andre forskrifter eller relevante bestemmelser. Det skal eventuelt henvises til de tilsvarende direktivene som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.</li><li>Navn, adresse og identifikasjonsnummer på det tekniske kontrollorganet som eventuelt har gjennomført typegodkjenning i henhold til vedlegg IX, samt nummeret på typegodkjenningsattesten.</li><li>Navn, adresse og identifikasjonsnummer på det tekniske kontrollorganet som eventuelt har attestert fullstendig kvalitetssikring i henhold til vedlegg X.</li><li>Henvisninger til de harmoniserte standarder som eventuelt er brukt.</li><li>Henvisninger til andre tekniske standarder og spesifikasjoner som eventuelt er brukt.</li><li>Sted og dato for erklæringen.</li><li>Identitet og signatur til den person som har fullmakt til å utarbeide erklæringen på vegne av produsenten eller dennes representant.</li></ol><p><strong>Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner</strong><br>En delvis ferdigstilt maskin skal ha følge av en sammenstillingserklæring. Det er da ikke krav til samsvarserklæring og CE-merking. I sammenstillingserklæringen skal produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen opplyse produsenten av den ferdige maskinen om hvilke av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I i maskinforskriften som er anvendt og oppfylt, samt hvilke andre relevante bestemmelser som er oppfylt. Erklæringen skal også vise til at den delvis ferdigstilte maskinen ikke må tas i bruk før den ferdige maskinen som den skal inkorporeres i er blitt samsvarserklært i overensstemmelsene med forskriftens krav.</p><p>Sammenstillingserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:</p><ol><li>Navn og adresse til produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen og eventuelt dennes representant.</li><li>Navn og adresse på den fysiske eller juridiske person i EØS-området som har fullmakt til å utferdige teknisk dokumentasjon.</li><li>Beskrivelse og identifikasjon av den delvis ferdigstilt maskinen, herunder generisk betegnelse, funksjon, modell, type, serienummer og handelsnavn.</li><li>En uttrykkelig erklæring som angir hvilke krav i denne forskriften som gjelder for den delvis ferdigstilte maskinen og at de er oppfylt, og at den tekniske dokumentasjonen for den delvis ferdigstilte maskinen er utarbeidet i samsvar med vedlegg VII, del B, og eventuelt en uttrykkelig erklæring om at den delvis ferdigstilte maskinen oppfyller krav i andre forskrifter og relevante bestemmelser. Det skal i så fall henvises til tilsvarende direktiv som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.</li><li>En erklæring om at produsenten eller dennes representant plikter å legge fram relevant dokumentasjon om den delvis ferdigstilte maskinen etter pålegg fra tilsynsmyndigheten, jf. forskriften § 9. Forpliktelsen berører ikke de immaterielle rettighetene til produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen.</li><li>En erklæring om at den delvis ferdigstilte maskinen ikke må tas i bruk før den maskinen, som denne skal integreres i, er samsvarserklært etter denne forskrift, når det er relevant.</li><li>Sted og dato for erklæringen.</li><li>Identitet og signatur til den person som har fullmakt til å utarbeide erklæringen på vegne av produsenten eller produsentens representant.</li></ol><p><strong>Oppbevaring av erklæringer</strong><br>Produsenten eller dennes representant i EØS skal oppbevare de opprinnelige samsvarserklæringer og sammenstillingserklæringer i minst 10 år etter maskinens, eller den delvis ferdigstilte maskinens, siste produksjonsdato,</p><p><strong>CE-merking av maskin</strong><br>​​Maskinforskriften krever at maskinen CE-merkes. CE-merket skal plasseres rett ved siden av produsentens/representantens navn, og den skal påføres med samme teknikk.</p><p>CE-merket er et synlig bevis på at produktet, etter produsentens mening, oppfyller samtlige forpliktelser i maskindirektivet. For å kunne påføre CE-merket skal produsenten foreta en samsvarsvurdering. Dette er en vurdering av samsvar mellom det aktuelle produktet og direktivets krav.</p><p>Maskiner som er nyere enn 01.01.95 skal være CE-merket. Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE merket. Dersom en maskin endres, vil det kunne føre til et krav om CE-merking, selv om maskinen er fra før 01.01.95. Grunnen til dette er at den da fungerer annerledes etter at den er blitt endret, og derfor behandles som om den var en ny maskin.</p><p>Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som krever CE-merking, skal CE-merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene.</p><p>En maskin som importeres fra land utenfor EU/EØS, skal samsvarserklæres og CE-merkes av produsenten eller importøren. Dette gjelder uansett alder på maskinen.</p><p> </p><p><a href="http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=233712" target="_blank">Les mer om maskiner på arbeidstilsynet.no </a> </p><p><a href="http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544" target="_blank">Les mer om detaljene i Forskrift om maskiner (lovdata.no)</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR