Samsvarserklæring for maskinerhttp://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også/Samsvarserklæring for maskinerSamsvarserklæring for maskinerSamsvarserklæringen omfatter maskinen slik den ble satt i omsetning og gjelder ikke for tilføyelse av deler eller endringer som er utført av sluttbruker i ettertid.Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:<ol><li>Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant i EØS.</li><li>Navn og adresse på den fysiske eller juridiske personen i EØS-området som har fullmakt til å utferdige teknisk dokumentasjon.</li><li>Beskrivelse og identifikasjon av maskinen, herunder generisk betegnelse, funksjon, modell, type, serienummer og handelsnavn.</li><li>En uttrykkelig erklæring om at maskinen oppfyller kravene i denne forskriften og eventuelt en uttrykkelig erklæring om at maskinen oppfyller krav i andre forskrifter eller relevante bestemmelser. Det skal eventuelt henvises til de tilsvarende direktivene som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.</li><li>Navn, adresse og identifikasjonsnummer på det tekniske kontrollorganet som eventuelt har gjennomført typegodkjenning i henhold til vedlegg IX, samt nummeret på typegodkjenningsattesten.</li><li>Navn, adresse og identifikasjonsnummer på det tekniske kontrollorganet som eventuelt har attestert fullstendig kvalitetssikring i henhold til vedlegg X.</li><li>Henvisninger til de harmoniserte standarder som eventuelt er brukt.</li><li>Henvisninger til andre tekniske standarder og spesifikasjoner som eventuelt er brukt.</li><li>Sted og dato for erklæringen.</li><li>Identitet og signatur til den person som har fullmakt til å utarbeide erklæringen på vegne av produsenten eller dennes representant.</li></ol><p><strong>Oppbevaring av erklæringer<br></strong>Produsenten eller dennes representant i EØS skal oppbevare de opprinnelige samsvarserklæringer og sammenstillingserklæringer i minst 10 år etter maskinens eller den delvis ferdigstilte maskinens siste produksjonsdato.</p>Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner<p>Erklæringen, og oversettelser av denne, skal lages på samme måte som bruksanvisningen.</p><p>Sammenstillingserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:</p><ol><li>Navn og adresse til produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen og eventuelt dennes representant.</li><li>Navn og adresse på den fysiske eller juridiske person i EØS-området som har fullmakt til å utferdige tekniske dokumentasjon.</li><li>Beskrivelse og identifikasjon av den delvis ferdigstilt maskinen, herunder generisk betegnelse, funksjon, modell, type, serienummer og handelsnavn.</li><li>En erklæring som angir hvilke krav i denne forskriften som gjelder for den delvis ferdigstilte maskinen, at disse er oppfylt, at den tekniske dokumentasjonen for den delvis ferdigstilte maskinen er utarbeidet i samsvar med vedlegg VII, del B. Den kan også eventuelt inneholde en erklæring om at den delvis ferdigstilte maskinen oppfyller krav i andre forskrifter og relevante bestemmelser. Det skal i så fall henvises til tilsvarende direktiv som er offentliggjort i den europeiske unions tidende.</li><li>En erklæring om at produsenten, eller dennes representant, plikter å legge frem relevant dokumentasjon om den delvis ferdigstilte maskinen etter pålegg fra tilsynsmyndigheten, jf. forskriften § 9. Forpliktelsen berører ikke de immaterielle rettighetene til produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen.</li><li>En erklæring om at den delvis ferdigstilte maskinen ikke må tas i bruk før den maskinen denne skal integreres i er samsvarserklært etter denne forskrift når det er relevant.</li><li>Sted og dato for erklæringen.</li><li>Identitet og signatur til personen som har fullmakt til å utarbeide erklæringen på vegne av produsenten eller produsentens representant.</li></ol><p><br><strong>Oppbevaring av erklæringer</strong><br>Produsenten, eller dennes representant i EØS, skal oppbevare de opprinnelige samsvarserklæringer og sammenstillingserklæringer i minst 10 år etter maskinens eller den delvis ferdigstilte maskinens siste produksjonsdato.</p>CE-merking av maskin<p>​Det er krav om at maskinen CE-merkes.<br>CE-merket skal plasseres rett ved siden av produsentens/representantens navn, og den skal påføres med samme teknikk.</p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR