Teknisk dokumentasjon for maskinerhttp://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-også/Teknisk dokumentasjon for maskinerTeknisk dokumentasjon for maskinerDen tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til om maskinen er i samsvar med kravene i forskriften. Dokumentasjonen skal omfatte maskinens konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Teknisk dokumentasjon<p>​Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til om maskinen er i samsvar med kravene i forskriften. Dokumentasjonen skal omfatte maskinens konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides på ett eller flere av de offisielle språkene i EØS. <br><br>1. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:</p><ul><li>Produksjonsdokumentasjon som omfatter:</li><ul><li>en samlet beskrivelse av maskinen</li><li>en sammenstillingstegning av maskinen og tegninger/diagrammer for styrestrømkretsene, samt beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå hvordan maskinen virker</li><li>detaljerte og komplette tegninger/diagrammer, vedlagt eventuelle beregningsnotater, prøvingsresultater, attester osv., som er påkrevd for å kunne kontrollere at maskinen er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse</li><li>dokumentasjon for risikovurdering med beskrivelse av den framgangsmåten som er fulgt, herunder<br>i. kravene som gjelder for maskinen i denne forskriften<br>ii. beskrivelsen av de metoder som er valgt for å fjerne kjente farer eller begrense risiko og eventuelt av hva slags farer som fortsatt er knyttet til bruk av maskinen<br>iii. standarder og andre tekniske spesifikasjoner som er benyttet med beskrivelse av hvilke krav til vern mot skade på liv og helse disse standardene oppfyller<br>iv. alle tekniske rapporter som inneholder resultatene av de testene som er gjennomført, enten av produsenten selv eller av et organ som produsenten eller dennes representant har valgt<br>v. et eksemplar av bruksanvisningen for maskinen<br>vi. hvis relevant, sammenstillingserklæringen for integrerte delvis ferdigstilte maskiner og relevant monteringsveiledning for disse<br>vii. hvis relevant, kopi av samsvarserklæringen for maskiner eller andre produkter som er integrert i maskinen<br>viii. en kopi av samsvarserklæringen.</li></ul></ul><ul><li>Ved serieproduksjon skal dokumentasjonen vise hvilke tiltak som vil bli truffet for å sikre at maskinen til enhver tid vil være i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften. Produsenten skal foreta nødvendige undersøkelser og prøvinger av deler, tilbehør eller av hele maskinen for å avgjøre om utforming og konstruksjon er slik at maskinen sikkert kan monteres og tas i bruk. Den tekniske dokumentasjonen skal omfatte alle relevante rapporter og resultater.</li></ul><p> </p><p>2. Den tekniske dokumentasjonen, som det er henvist til i nr. 1 ovenfor, skal kunne stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene etter denne forskriften i minst 10 år etter maskinens produksjonsdato eller 10 år etter siste produksjonsdato ved serieproduksjon.</p><p>3. Hvis tilsynsmyndighetens krav om å legge fram teknisk dokumentasjon ikke etterkommes, kan det være tilstrekkelig grunn til å anta at den aktuelle maskinen ikke er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse.</p>Relevant teknisk dokumentasjon for delvis ferdigstilte maskiner<p>​Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til hvilke krav som gjelder for delvis ferdigstilte maskiner og om kravene er oppfylt. Dokumentasjonen skal omfatte konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Dokumentasjonen skal utarbeides på ett eller flere av de offisielle språkene i EØS.</p><p>1. Den tekniske dokumentasjonen skal innehold:</p><ul><li>tekniske produksjonsdata som omfatter:</li><ul><li>en sammenstillingstegning av den delvis ferdigstilte maskinen og tegninger/diagrammer for styrestrømkretsene</li><li>detaljerte og komplette tegninger/diagrammer vedlagt eventuelle beregningsnotater, prøvingsresultater, attester osv. som er påkrevd for å kunne kontrollere at den delvis ferdigstilte maskinen er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse</li><li>dokumentasjon av risikovurdering med beskrivelse av den fremgangsmåte som er fulgt, herunder:<br>i. en liste over de vesentlige helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften som gjelder for delvis ferdigstilt maskin og som er oppfylt<br>ii. beskrivelsen av de metodene som er valgt for å fjerne kjente farer eller begrense risiko og eventuelt av hva slags risiko som fortsatt er til stede<br>iii. standarder og andre tekniske spesifikasjoner som er benyttet med beskrivelse av hvilke krav til vern mot skade på liv og helse disse standardene oppfyller<br>iv. alle tekniske rapporter som inneholder resultatene av de tester som er gjennomført, enten av produsenten selv eller av et organ som produsenten eller dennes representant har valgt<br>v. et eksemplar av monteringsveiledningen for den delvis ferdigstilte maskinen.</li></ul></ul><ul><li>Ved serieproduksjon skal dokumentasjonen vise hvilke tiltak som vil bli truffet for å sikre at den til enhver tid vil være i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.</li></ul><p>2. Produsenten skal foreta nødvendige undersøkelser og prøvinger av deler, tilbehør eller av hele den delvis ferdigstilte maskinen for å avgjøre om utforming og konstruksjon er slik at den kan monteres og tas i bruk sikkert. Den tekniske dokumentasjonen skal omfatte alle relevante rapporter og resultater.</p><p>Den tekniske dokumentasjonen for de delvis ferdigstilte maskinene skal kunne stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene etter denne forskriften i minst 10 år etter produksjonsdato eller 10 år etter siste produksjonsdato ved serieproduksjon.<br>Den tekniske dokumentasjonen behøver ikke å foreligge i EØS-området til enhver tid eller foreligge materielt. Den person som er bemyndiget i samsvarserklæringen skal imidlertid kunne samle og stille dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten innen rimelig tid sett i forhold til dens kompleksitet og betydning.<br>Den tekniske dokumentasjonen trenger ikke å omfatte detaljerte planer eller andre spesifikke opplysninger om underenheter som brukes i produksjon av maskinen med mindre slike opplysninger er avgjørende for å kunne kontrollere at kravene til vern mot skade på liv og helse er oppfylt.<br><br>3. Hvis tilsynsmyndighetens pålegg om å legge fram teknisk dokumentasjon ikke etterkommes, kan det være tilstrekkelig grunn til å anta at den aktuelle delvis ferdigstilte maskinen ikke er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse.</p>Monteringsveiledning<p>​Monteringsveiledningen for delvis ferdigstilte maskiner skal beskrive hva som skal til for å sikre korrekt montering av, eller integrering i, den ferdige maskinen slik at vern mot fare for liv og helse ivaretas. Monteringsveiledningen skal være på et offisielt språk i EØS som produsenten av den maskin som den delvis ferdigstilte maskinen skal monteres sammen med, eller produsentens representant, kan godta. </p>Aktuelle linker<p><a href="http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=233712" target="_blank">Les mer om maskiner på arbeidstilsynet.no </a> </p><p><a href="http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544" target="_blank">Les mer om detaljene i Forskrift om maskiner (lovdata.no)</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/elbransjen/produkter-og-handelProdukter og handel_self0
/elbransjen/elektroreparatørerElektroreparatører_self0
/elbransjen/tavlebyggereTavlebyggere_self0

 

 

/elbransjen/verdt-å-vite/elvirksomhetsregisteret_self0
/elbransjen/installasjonsvirksomheter_self0
/elbransjen/rådgivende-ingeniører_self0
/elbransjen/elektriske-maskinerElektriske maskiner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR