Bolignormenhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/BolignormenBolignormenNEK 400-8-823, også kalt "bolignormen", er en delnorm (standard) som er spesielt rettet mot elektriske installasjoner i boliger. <p>​NEK 400 er en samling av standarder (delnormer) som spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. Denne normen legges derfor til grunn for utførelse av de fleste lavspenningsanlegg. Da det kom ut en ny versjon av NEK 400 i 2010, inneholdt denne for første gang en delnorm som retter seg spesielt mot elektriske installasjoner i boliger. Denne delnormen, som senere senere ble revidert i 2014, har betegnelsen NEK 400-8-823 og omtales ofte som <em><strong>bolignormen</strong></em>.</p><p>Nedenfor finner du mer informasjon om hva bolignormen medfører i praksis. Du kan også lese mer på temaet på websidene til <a href="https://www.nek.no/en-bolig-etter-dagens-standard/" target="_blank">​Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) >></a></p>Bakgrunn for ny norm<p>Gjennom flere år ble det registrert at utførelse av elektriske installasjoner i boliger beveget seg i en uønsket retning. Mange nye elektriske installasjoner var underdimensjonerte og dårlig tilpasset en moderne husholdning. Dette medførte at mange boligkjøpere ikke fikk en elektrisk installasjon som holdt det nivået man kunne forvente. Gjennom å innføre en bolignorm som spesifiserer sikkerhetskravene ved utførelse av elektriske installasjoner i boliger, ønsket man å<strong> redusere antall branner og legge grunnlag for sikre, funksjonelle og fremtidsrettede installasjoner.</strong></p>Bolignormens praktiske betydning<p>​Den nye bolignormen medfører en heving av standarden og sikkerhetsnivået på elektriske installasjoner i boliger. Dette innebærer at installasjonene skal tilpasses alle normale behov i en moderne husholdning og samtidig ta høyde for fremtidige endringer (livsløpstenkning), samt at det i større grad tas i bruk konkrete sikkerhetstiltak. </p><p>Det er de virksomhetene som prosjekterer og utfører installasjonene som er ansvarlig for at normens sikkerhetskrav oppfylles. For å oppnå dette er tett dialog mellom elektrikere, utbyggere og boligeiere avgjørende. </p><p>Kravene som stilles i bolignormen kommer i tillegg til, eller endrer de kravene som stilles i, de øvrige generelle kravene i NEK 400. </p><p><strong style="text-decoration:underline;">Vi har her sett på de forholdene i bolignormen som vil ha størst betydning for eier og bruker av installasjoner utført etter denne normen:</strong></p><p><strong>Oppvarming</strong><br>Dersom elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer (varmepumper, biobrensel etc.), skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Dette er for å unngå at den elektriske installasjonen blir overbelastet i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er ute av funksjon.</p><p><strong>Funksjonskrav</strong><br>Strømforsyningen til et rom i en bolig skal være planlagt og lagt til rette slik at alle funksjoner i rommet som trenger strømforsyning kan brukes samtidig og som forventet.</p><p><strong>Utstyr som ivaretar liv og helse</strong><br>Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs og ikke ha jordfeilbryter. Her må andre beskyttelsestiltak benyttes. Viktig elektromedisinsk utstyr til bruk på pasienter i hjemmet kan være et eksempel i denne sammenhengen.</p><p><strong>Jordfeilvern</strong><br>Alle forbrukerkurser skal ha en egen jordfeilbryter som løser ut ved en maksimal jordfeilstrøm på 30mA med mindre det benyttes andre metoder for å beskytte mot jordfeil som oppstår i den elektriske installasjonen eller på tilkoblet utstyr. Kursene i en bolig vil hovedsaklig være forbrukerkurser.</p><p><strong>Komfyrer/platetopper </strong><br>Komfyrer og platetopper skal ha beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførsel ved overoppheting (komfyrvakt). Dette er for å forebygge mot branner som starter ifb. matlaging på komfyrer og platetopper; én av de største årsakene til boligbranner! Beskyttelsestiltaket skal være en del av den faste installasjonen. </p><p><strong>Beskyttelse mot overbelastning</strong><br>Det er innført strengere krav til hvor mye strøm som kan føres gjennom kabler og ledninger i en bolig og dermed også strengere krav til valg av sikringer/vern. Dette har bakgrunn i at nye boliger har mer isolasjon i vegger og tak som igjen fører til høyere temperaturer i ledninger og koblingspunkter. Høyere temperaturer medfører at ledningene tåler mindre belastning. Dette innebærer at belastningene må fordeles på flere mindre kurser fremfor et mindre antall kurser med høyere belastning.</p><p><strong>Overspenningsvern</strong><br>Det skal monteres overspenningsvern i boligens sikringsskap. For leiligheter vil dette innebære et overspenningsvern i sikringsskapet i hver enkelt leilighet. Elektrikeren skal også, i samråd med eier/bruker, vurdere behovet for ekstra overspenningsvern (finvern) foran utstyr som TV, PC og annen elektronikk. Overspenningsvern skal beskytte mot skader på installasjoner og elektrisk utstyr som følge av overspenninger etter lynnedslag eller feil på strømnettet.</p><p><strong>Antall stikkontakter/uttak</strong><br>For å beskytte mot brann på grunn av overbelastning/varmgang, og redusere bruken av skjøteledninger og skjøtekontakter, skal det installeres et minimum antall faste stikkontakter i en bolig. Plasseringen av stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men skal også tilpasses planlagt plassering av utstyr og møbler. Minimumskravet til antall stikkontakter vil være som beskrevet nedenfor. I denne sammenheng vil to uttak være det samme som en dobbel stikkontakt.</p><ul><li><span style="text-decoration:underline;">Stue</span>: Minst to uttak påbegynte pr. 4 m^2 gulvareal.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Soverom</span>: Minst to uttak påbegynte pr. 4 m^2 gulvareal. </li><li><span style="text-decoration:underline;">Arbeidsrom</span>: Minst to uttak påbegynte pr. 4 m^2 gulvareal.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Oppholdsrom</span>: Minst to uttak påbegynte pr. 4 m^2 gulvareal. </li><li><span style="text-decoration:underline;">Kjøkken</span>: Minst ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr som kjøl, frys, stekeovn, platetopp, ventilator, kaffemaskin etc. Minst to uttak pr. 2 m vegg over kjøkkenbenk. Minst fire uttak ifb. spiseplass, men ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Entré/gang</span>: Minst to uttak pr. påbegynte 6 m^2 gulvareal</li><li><span style="text-decoration:underline;">Andre rom/boder</span>: Antall uttak skal tilpasses rommets funksjon og planlagt bruk, men det skal minst monteres to uttak.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Utvendig</span>: Minst to uttak på alle verandaer, altaner og balkonger. For øvrig skal antall utvendige uttak tilpasses boligens utforming og planlagte bruk.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Bad (fra 2014):</span> Dedikert uttak til stasjonært uststyr som ikke er fast tilkoblet. Forøvrig minst to uttak, med mindre rommet er under 3 m^2 hvor det aksepteres ett uttak.</li><li><span style="text-decoration:underline;">Hjemmekino/TV/musikkanlegg</span>: Der hvor det er planlagt plass for hjemmekino, TV eller musikkanlegg skal det monteres minst seks uttak, hvorav maksimalt to uttak kan være beregnet for europlugger. Disse uttakene kommer i tillegg til øvrige uttak i rommet.</li></ul><p><strong>Belysning</strong><br>Det skal monteres et nødvendig antall uttak for belysning ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr. Antall uttak til belysning må tilpasses den planlagte utforming av rommet og eventuell annen fastmontert belysningen. Uttak for belysning ved/i tak kommer i tillegg til de krav som stilles til antall stikkontakter ellers i rommet.</p><p>Belysningsutstyr for tilkobling til 230V skal tilkobles som beskrevet nedenfor. Dette innebærer at elektrikeren ikke lenger kan levere belysningspunkter med ledninger kun avsluttet med ”sukkerbit” eller andre former for tilkoblingsklemmer.</p><ul><li>Belysningsutstyr skal monteres fast og være tilkoblet av elektriker.</li><li>Eventuelt skal tilkobling av belysningsutstyret skje via ordinær stikkontakt og støpsel.</li><li>Eventuelt skal tilkobling av belysningsutstyret skje via DCL-stikkontakt (spesielt uttak for lamper).</li></ul><p><strong>Varmtvannsberedere</strong><br>Varmtvannsbereder med effekt over 1500W (2000W i 2010-normen) skal være fast tilkoblet den elektriske installasjonen. Dette betyr at slike varmtvannsberedere ikke kan få strømtilførsel gjennom normale stikkontakter og støpseler. Bruk av industrikontakt vil imidlertid være akseptabelt. Kravet kom som følge av en rekke tilfeller av varmgang i stikkontakter og støpsler til varmtvannsberedere.</p><p><strong>Fordelingstavler</strong><br>Alle sikringsskap i boliger skal være utformet for betjening av ikke-sakkyndige personer og være utført i ikke-brennbare materialer. Dette innebærer blant annet at det skal være montert deksler slik at det ikke er mulig å komme i kontakt med spenningsførende deler i sikringsskapet. </p><p><strong>Røykvarslere</strong><br>Bolignormen anbefaler at røkvarslere og alarmsentral i installasjonen tilkobles boligens strømforsyning. Dette stilles imidlertid som et krav i Byggteknisk forskrift (TEK 10) §11-12 pkt. 2b. Normen anbefaler forøvrig å montere røykvarslere i alle rom hvor det er utstyr med høyt effektforbruk, som vaskemaskin, tørektrommel, oppvaskmaskin etc.</p><p><strong>Samsvarserklæring og dokumentasjon</strong><br>Bolignormen spesifiserer hva slags dokumentasjon som skal utarbeides og overleveres eier av installasjonen. Dette omfatter en samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om installasjonen er utført i samsvar med forskriftenes krav.</p>Når kan kravene fravikes?<p>​Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §10, «Oppfyllelse av sikkerhetskrav», angir at forskrift supplert med tilhørende veiledning og normer samlet viser det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. NEK 400, herunder delnormen NEK400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger (bolignormen), er én av normene det vises til i denne sammenheng. </p><p>I utgangspunktet er ikke normene juridisk bindende, og de som prosjekterer og/eller utfører elektriske installasjoner kan velge andre løsninger en det som er beskrevet i normene. Dersom det velges andre løsninger må imidlertid dette begrunnes og det må sannsynliggjøres at valgte løsning oppnår minst samme sikkerhetsnivået som forskriften, veiledningen og normen beskriver. Dette må dokumenteres gjennom en risikovurdering som utføres sammen med eier/bruker av anlegget.</p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR