Vanlige spørsmål elanlegghttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Vanlige spørsmål elanleggVanlige spørsmål elanleggHer finner du svar på noen vanlige spørsmål knyttet til det elektriske anlegget.<p>​<strong style="text-decoration:underline;">Hvilke ansvar har jeg som eier av et elektrisk anlegg?</strong><br style="text-decoration:underline;">Hvilket ansvar du har som eier og bruker av et elektrisk anlegg er beskrevet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9. Her fremkommer det at <strong>eier og bruker av anlegget som omfattes av forskriften skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften</strong>. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget har du også ansvar for å <strong>vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom</strong>. <br><br><strong style="text-decoration:underline;">Hvilke ansvar har jeg som leietaker for det elektriske anlegget?</strong><br style="text-decoration:underline;">Både eier og leietaker (bruker) har et ansvar for det elektriske anlegget. Dette er beskrevet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9. Her fremkommer det at <strong>eier og bruker av anlegget som omfattes av forskriften skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften</strong>. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget har du også ansvar for å <strong>vise aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom</strong>. Hvem som har ansvar for vedlikehold av det elektriske anlegget bør fremkomme av leiekontrakten. <strong>Dersom du som leietaker oppdager en feil på det elektriske anlegget, må du snarest melde fra om dette til eier</strong>.<br><br><strong style="text-decoration:underline;">Er jordfeil farlig?</strong><br style="text-decoration:underline;"><strong>Ja</strong>, jordfeil er farlig! I visse situasjoner kan jordfeil føre til livsfarlige støt, strømgjennomgang eller brann. Jordfeil i ditt anlegg kan også påvirke andre elektriske anlegg i nabolaget. Det finnes faktisk eksempler på at jordfeil har vært en medvirkende årsak til fatale ulykker hos naboen. Jordfeil må derfor utbedres snarest mulig. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FJording%2Easpx">Les mer om jording og jordfeil.</a><br><br style="text-decoration:underline;"><strong style="text-decoration:underline;">Er gamle skrusikringer farlige?</strong><br style="text-decoration:underline;">Nei, ikke nødvendigvis. Det er likevel en <strong>noe større risiko forbundet med skrusikringer enn med moderne automatsikringer</strong>. Dersom du har et sikringsskap med skrusikringer, vitner dette om et elektrisk anlegg som begynner å bli gammelt og som høyst sannsynlig er lite tilpasset dagens bruk. En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere samt fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke sikkerheten. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FSikringskapet%2Easpx">Les mer om sikringsskap.</a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Hva koster det å modernisere sikringsskapet?</strong><br style="text-decoration:underline;">Det er ikke mulig å gi et generelt svar på dette. <strong>Kostnaden vil være avhengig av antall kurser, om hele skapet skal byttes eller bare innmaten, hvilke produkter elektrikeren benytter og hvilket sikkerhetsnivå du ønsker å oppgradere til.</strong> Det kan være lurt å be om tilbud fra flere installasjonsvirksomheter for denne type jobber, men husk at det ikke alltid er den billigste løsningen som er den beste. Spør elektrikeren om råd! Enkelte forsikringsselskaper gir rabatt på boligforsikringen dersom du har overspenningsvern og automatsikringer, så det kan være lurt å undersøke mulighetene for dette. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FSikringskapet%2Easpx">Les mer om sikringsskap.</a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Bør jeg bytte ut gamle ledninger?</strong><br style="text-decoration:underline;">Et elektrisk anlegg har ikke noen bestemt levetid siden tilstanden vil være avhengig av belasting, bruk, slitasje og vedlikehold. Mange gamle kabler og ledninger får etter hvert tørr og sprø isolasjon spesielt i forbindelse med koblingspunkter og lamper. Dette kan føre til lysbuer (overslag) som igjen utgjør en brannfare. <strong>Elektrisk anlegg med kabler og ledninger montert før 1970 kan man godt si er modne for en omfattende rehabilitering. Særlig gjelder dette anlegg med såkalte kulokabler.</strong> <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FJording%2Easpx">Les mer om kulokabel.</a><br> <br><strong style="text-decoration:underline;">Jeg kan jo kjøpe varmekabler og stikkontakter i butikken. Kan jeg ikke montere dette selv?</strong><br style="text-decoration:underline;"><strong>Nei</strong>, du kan ikke montere dette selv. Butikker som selger slikt utstyr skal også opplyse deg om dette før du kjøper utstyret. Du har ikke lov til å foreta noe inngrep i de faste elektriske installasjonene! Dette <strong>skal alltid utføres av en registrert installasjonsvirksomhet</strong>. Det er kun noen få typer arbeider du kan gjøre selv. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FHva%2Dkan%2Ddu%2Dgj%C3%B8re%2Dselv%2Easpx">Les mer om hva du kan gjøre selv.</a><br><br style="text-decoration:underline;"><strong style="text-decoration:underline;">Hva kan jeg gjøre selv av elektriske arbeider?</strong><br style="text-decoration:underline;">Ufaglærte kan bare utføre <strong>mindre arbeider</strong> i forbindelse med elektriske anlegg. Det forutsettes imidlertid at arbeidet utføres <strong>sikkerhetsmessig forsvarlig</strong>. Hva som menes med mindre arbeider er beskrevet i veiledningen til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk utstyr § 6. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FHva%2Dkan%2Ddu%2Dgj%C3%B8re%2Dselv%2Easpx">Les mer om hva dette innebærer.</a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Hvor mange stikkontakter skal det være i en ny bolig?</strong><br style="text-decoration:underline;">Elektriske anlegg i nye boliger bygges i all hovedsak etter normen <strong>NEK 400</strong>. Da det kom ut en ny versjon av NEK 400 i 2010 inneholdt denne for første gang en delnorm som retter seg spesielt mot elektriske installasjoner i boliger. Denne delnormen har betegnelsen NEK 400-8-823 og omtales ofte som "<strong>bolignormen</strong>". Denne normen stiller blant annet spesifikke krav til hvor mange stikkontakter det skal være i de ulike rommene i en bolig. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2Fbolignormen%2Easpx">Les mer om bolignormen.</a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Jeg har en ny bolig med komfyrvakt. Kan jeg fjerne denne? </strong><br style="text-decoration:underline;"><strong>Nei</strong>, i alle nye boliger skal det være montert beskyttelsestiltak som skal forhindre brann på komfyrer og platetopper. Dette er nemlig én av de største enkeltårsakene til boligbranner. For at komfyrvakten skal fungere som forutsatt er det viktig at føleren plasseres riktig. Du må ikke flytte på eller fjerne denne. Sett deg inn i brukerveiledningen, og spør elektrikeren om råd hvis du er usikker på hvordan du skal betjene komfyrvakten. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FKomfyrbrann%2Easpx">Les mer om komfyrbranner.</a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Hvordan finner jeg en dyktig elektriker?</strong><br style="text-decoration:underline;">Vi kan av nøytralitetsårsaker ikke anbefale ett elektrikerfirma over et annet. Det er viktig å benytte seg av <strong>registrerte installasjonsvirksomheter </strong>når det skal utføres arbeider på det elektriske anlegget. For større arbeider kan det være lurt å be om tilbud fra flere firmaer og gjerne kontrollere referanser. Dersom du får tilbud fra flere firmaer, er det viktig å se på hva slags produkter og løsninger de tilbyr. Det kan være mange måter å utføre en jobb på, og det er ikke alltid den billigste løsningen som er den beste eller tryggeste! <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FFinn%2Dfagfolk%2Easpx">Les mer om hvordan du kan finne en elektriker.</a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Hva skal jeg få av dokumentasjon fra elektrikeren?</strong><br style="text-decoration:underline;">Når elektrikeren er ferdig med jobben skal du få en <strong>samsvarserklæring</strong>. Dette er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av det elektriske anlegget er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg. Sammen med samsvarserklæringen skal du få <strong>nødvendig </strong><strong><strong>underlagsdokumentasjon </strong>og informasjon om hva som er viktig med tanke på bruk og vedlikehold av anlegget</strong>. Som eier plikter du å ta godt vare på denne typen dokumenter. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FSamsvarserkl%C3%A6ring%2Easpx">Les mer om samsvarserklæring og dokumentasjon.</a><br><br style="text-decoration:underline;"><strong style="text-decoration:underline;">Jeg har en sikring som løser ut ofte. Hva kan være årsaken?</strong><br style="text-decoration:underline;">At en sikring løser ut betyr at det enten er <strong>for stor belastning på kursen </strong>(for høyt strømforbruk) eller at det er en <strong>feil på det elektriske anlegget eller noe av det tilkoblede utstyret</strong>. Vedvarende høyt strømforbruk på en kurs, med den følge at sikringen ofte løser ut, er ikke bra! <strong>Ta kontakt med en elektriker og få fordelt belastningen på flere kurser! </strong>Dersom sikringen kobler ut når du bruker et bestemt utstyr, er det enten noe feil på utstyret eller så bruker utstyret for mye strøm i forhold til størrelsen på sikringen. Sikringen kan også løse ut ved <strong>kortslutninger og jordfeil i det elektriske anlegget</strong>. Det er derfor viktig at du kontakter en elektriker dersom du er usikker på hvorfor sikringen stadig kobler ut. <br> <br><strong style="text-decoration:underline;">Jordfeilbryteren har løst ut. Hva gjør jeg med det?</strong><br style="text-decoration:underline;">Dersom en jordfeilbryter eller jordfeilautomat har løst ut av seg selv, og det ikke er en åpenbar årsak til dette, kan du forsøke å vippe den opp igjen. Ved gjentatte utkoblinger kan det være en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FJording%2Easpx">Les mer om hva du gjør da.</a> <br><br><strong style="text-decoration:underline;">Jordfeilvarsleren lyser og/eller piper. Hva gjør jeg med det?</strong><br style="text-decoration:underline;">Da er det sannsynligvis en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet. <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FJording%2Easpx">Les mer om hva du gjør da.</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR