Faglig ansvarlig

Nedenfor beskrives hvilke oppgaver DSB mener at faglig ansvarlig (FA) for arbeid knyttet til elektriske anlegg skal ha ansvar for, og hvilken rolle FA skal ivareta i et elektroforetak. DSB oppstiller kvalifikasjonskrav til FA, jf. forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 7. Kvalifikasjonskravene danner grunnlaget for å ivareta offentlig helse og sikkerhet og hindre at tjenestemottaker skades som følge av tjenesteyters manglende kvalifikasjoner. Med tjenesteyter menes elektroforetaket. DSB oppstiller også konkrete krav til elektroforetak, jf. fek §§ 3 – 5

Snarveier

Foretakets plikter

Foretaket plikter å sørge for at det utføres HMS-arbeid i foretaket, som sikrer at foretaket har avdekket hvilket regelverk foretaket må forholde seg til, og på hvilke områder foretaket kan forbedre seg med hensyn på ivaretakelse av HMS. DSB har en klar formening om at faglig ansvarlig (FA) er elektroforetakets viktigste person for å sikre at foretaket leverer el- og brannsikre elektriske anlegg.

Faglig ansvarliges plikter og oppgaver

FA har i tillegg til oppgaven med å ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, et ansvar for å opptre som rollemodell for de ansatte i foretaket.

FAs direkte ansvar for at foretaket oppfyller

Nødvendig kompetanse og rutiner som beskrevet her: