Kulokabel

Elektrisk anlegg med kabler og ledninger montert før 1970, kan man godt si er modne for en omfattende rehabilitering. Særlig gjelder dette anlegg med såkalte kulokabel.

Kulokabelen består av gummiisolerte ledninger med en yterkappe av aluminium. Denne kabeltypen ble benyttet som installasjonskabel fram til 1960-tallet. Over en viss tid blir gummien sprø og dermed lite egnet som elektrisk isolasjon. Dette igjen kan medføre at den ytre kappen av aluminium kan bli strømførende.

Denne kabeltypen er derfor ikke lenger tillatt brukt i rom der det finnes vann. Heller ikke der hvor andre ledende konstruksjoner  kan føre til berøringsfare (strømstøt) ved feil på kabelen.

Økt risiko for varmgang og brann

Isolasjonen på ledningene er ofte tørr og sprø, og det betyr at det ikke er tilrådelig å foreta inngrep i slike installasjoner eller videreføre installasjoner fra koblingspunkter med denne kabeltypen. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår oksidering av tilkoblingsklemmer og ledere i koblingspunkter i disse installasjonene. Slike forhold medfører at installasjoner med denne kabeltypen har en økt risiko for varmgang og brann.

Anbefaler å skifte ut kulokabel med ny installasjon

Dersom du har slike kabler i rom som kjøkken og bad, må du skifte de ut med ny installasjon. Uavhengig av hvor kulokabelen er benyttet, vil det imidlertid være stor sannsynlighet for at den ikke lenger er i tilfredsstillende forfatning. Installasjoner av denne typen er derfor moden for utskifting.

Det anbefales sterkt at du som eier/bruker, og ansvarlig for installasjonene, tar kontakt med en elektriker for å utfase de deler av installasjonen som eventuelt er utført med denne kabeltypen.