Elektromedisinsk utstyr

​​Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, med tilhørende normer, stiller spesifikke krav til installasjoner i medisinske områder. Tilsvarende stilles det forskriftskrav til bruk, vedlikehold og reparasjon av elektromedisinsk utstyr. Virksomheter med rom for medisinsk bruk, og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr, må derfor foreta internkontroller for å ivareta sikkerheten og de krav som stilles til slike installasjoner og utstyr.

Snarveier

Dette sier forskriften

Kravene til bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr finnes i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FHMU). Formålet er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål.

Meld om feil og skader

Du har meldeplikt om feil, skader, uhell og svikt på elektromedisinsk utstyr. Det gjelder uavhengig av skade på person.

Reparasjon av elektromedisinsk utstyr

Det stilles krav til samtykke fra sentral tilsynsmyndighet for å forestå utførelse av, og selvstendig utføre, reparasjon av enkelte typer elektromedisinsk utstyr. Dette fremgår av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 8, tredje ledd.

Finn mer informasjon

Det lokale eltilsyn (DLE), ved nettselskapet, er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. De utøver tilsyn etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE vil kunne informere om elsikkerhet, regelverket og internkontroll.