Alt du må vite om jordfeil

Jordfeil kan komme og gå avhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobles ut og inn, fuktighet som varierer med temperaturer, vær og årstider mm. Dette gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere. Hvis du har mistanke om at det er jordfeil hos deg, ta kontakt med elektriker!

Les mer:

Farlig jordfeil

Jordfeil kan i verste fall føre til brann- og/eller berøringsfare (strømstøt). Berøringsfaren er størst i våtrom fordi strømmen lett kan finne forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord. For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner. Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

Dersom du får støt, eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker.

Våt hånd tar på støpsel og flamme

Slik tester du jordfeilbryter

Jordfeil kan både være brannfarlig og gi fare for støt. Derfor skal alle elektriske installasjoner ha et jordingsanlegg, som sørger for at strømmen ledes til jord. Skjer det en feil, skal jordfeilbryteren i sikringsskapet slå ut sikringen. 

Derfor er det viktig at du jevnlig tester at den fungerer som den skal.

Trinnvis testing av jordfeilbryter

  • Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknapp vil variere avhengig av produsent. Når du trykker på testknappen, lages en jordfeil og bryteren skal koble ut strømmen på aktuelle kurs (eller alt hvis det er hovedjordfeilbryter).
  • Jordfeilbryteren kobler ut strømmen og hendelen faller automatisk ned.
  • Vipp opp hendelen som falt ned, og strømmen kommer tilbake.
  • Dersom jordfeilbryteren ikke løsr seg ut når du strykker på testknappen, er det en feil med den. Du må da kontakte elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.
  • Dersom hendelen ikke lar seg vippe opp, kan det være jordfeil på en kurs (ved hovedjordfeilbryter). Da kan du forsøke å koble ut én og én kurs for å finne hvilken kurs det er jordfeil på. Frakoble elektrisk utstyr på kursen for å finne “synderen”. Finner du ikke feilen, kontakter du elektriker.

Har du sikringsskap med jordfeilautomater, sitter det testknapp ved hver kurs og det er denne hendelen som faller ned og kutter strømmen til hver enkel kurs.

Sikringsskap med automatsikringer

Hvor og hvordan oppstår jordfeil

Det kan være metalliske deler av lamper, utstyr og apparater som ved en feil kommer i kontakt med spenningsførende deler som fører til jordfeil.

Det kan også være feilmontering, slitasje eller feil/skade på materiellet som kan føre til jordfeil i selve anlegget.

Har du mistanke om jordfeil, bruk kun elektrikere som er registrert i myndighetenes Elvirksomhetsregister.

Hvordan beskytter du deg mot skader som følge av jordfeil

  • For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger fram til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.
  • Best beskyttelse mot jordfeil oppnås ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.
Lys og varmekilder