Slik ivaretar du krav til internkontroll for elektro

Sjekkliste du bør gå igjennom før du får revisjon.

Vi anbefaler også at du ser gjennom vår video med gode råd før vi kommer på revisjon.

Oppskrift på internkontroll

Det finnes ikke en fasit på hvordan et internkontrollsystem skal utformes. Omfanget og innholdet må tilpasses virksomhetens størrelse og aktivitet. Denne oppskriften kan være til hjelp for internkontrollsystem av det elektriske anlegget og utstyr. Det er viktig å merke seg at oppskriften er ikke uttømmende for HMS- og internkontrollarbeidet i virksomheten!

8 steg til god elsikkerhet i virksomheten

1. Aktuelle lover og regler

Skaff deg oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten din.

Bildet viser hierarki over regelverket knyttet til elektrisk arbeid

2. Opplæring og bevisstgjøring

Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i virksomheten.

3. Medvirkning

Det er viktig at arbeidstakere eller deres representanter er medvirkende og medansvarlige i virksomhetens arbeid med å ivareta sikkerheten på elektrisk utstyr og anlegg.

Illustrerer medarbeidere i opplæring

4. Målsetting

Hva er din målsetting ved å kontrollere det elektriske anlegget, eksempel: Ved å ha fokus på elsikkerhet skal vår virksomhet unngå brann eller ulykker som følge av feil i det elektriske anlegget, eller feil bruk av elektrisk utstyr.

5. Ansvar

Hvem har ansvar for at det elektriske anlegget blir vedlikeholdt, eksempelvis; daglig leder, hms-ansvarlig, avdelingsleder etc.

6. Risikovurdering

Før utarbeidelse av rutiner og instrukser, må risikoforhold kartlegges.

7. Rutiner

Virksomheten må iverksette de rutiner og instrukser som er nødvendige for å avdekke, rette opp og forebygge feil i elektrisk anlegg og utstyr. I de fleste virksomheter vil det være nødvendig med noen gode rutiner for elsikkerhet i hverdagen, og noen rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.

illustrerer medvirkning i HMS arbeidet

8. Evaluering

Innfør rutiner for systematisk gjennomgang og revidering av intern kontroll.

9. Slik retter du avvikene du har fått

Åpne eksempel på rettemelding

Filer