Tilsyn med elektriske produkter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) driver markedstilsyn overfor produsenter, importører og markedsførere av elektriske produkter. Det lokale eltilsynet utfører oppgaven på vegne av DSB.

Snarveier

Om markedstilsyn

Med markedstilsyn menes en kontroll av at produkter på markedet er i samsvar med krav i regelverket.

Samarbeidspartnere

Markedskontroll, tollsamarbeid, tilsyn med markedsaktører og informasjonsarbeid (mk) avviker fra de øvrige tilsynsoppgavene DLE utfører. Derfor er det valgt en modell der særskilte DLE er utvalgt for disse oppgavene. Se hvilke DLE som er blitt tildelt disse oppgavene for 2024:

Samsvarserklæring

​Det er produsentens og importørens ansvar å se til at de produktene de produserer, eller tar inn til landet, tilfredsstiller kravene til sikkerhet.

Sikkerhetskrav

Kravene i forskrift om elektrisk utstyr er funksjonelle. Det vil si at de representerer det sikkerhetsnivået produktene forventes å ha. Dette innebærer en viss frihet med hensyn til bruk av tekniske løsninger under forutsetning av at de funksjonelle kravene til sikkerhet oppfylles. Bruk av standarder er frivillig.