Oppskrift på internkontroll

Det finnes ikke en fasit på hvordan et internkontrollsystem skal utformes. Omfanget og innholdet må tilpasses virksomhetens størrelse og aktivitet. Denne oppskriften kan være til hjelp for internkontrollsystem av det elektriske anlegget og utstyr. Det er viktig å merke seg at oppskriften er ikke uttømmende for HMS- og internkontrollarbeidet i virksomheten!

10 steg til god elsikkerhet i virksomheten

1. Regelverkskrav

Skaff deg oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten din.

2. Sikkerhetsrutiner

Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i virksomheten.

3. Målsetting

Mål for arbeidet med elsikkerhet kan være en del av andre målsettinger innen sikkerhet.

4. Kartlegg risiko

Før utarbeidelse av rutiner og instrukser, må risikoforhold kartlegges.

5. Handlingsplan

Etter kartlegging av risikoforholdene må det iverksettes tiltak. Da er det lurt å lage en handlingsplan.

6. Rutiner og instrukser

Virksomheten må iverksette de rutiner og instrukser som er nødvendige for å avdekke, rette opp og forebygge feil i elektrisk anlegg og utstyr.

7. Avviksbehandling

Rutiner for behandling av avvik.

8. Oppgavefordeling

Fordel oppgaver, ansvar og myndighet.

9. Opplæring

Sørg for nødvendig opplæring av ansatte.

10. Rutiner for systematisk internkontroll

Innfør rutiner for systematisk gjennomgang og revidering av intern kontroll.