Nyhetsbladet Elsikkerhet

Nyhetsbladet Elsikkerhet utgis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Gjennom dette nyhetsbladet informerer DSB blant annet om regelverksutvikling, tolkinger og presiseringer rundt regelverk, erfaringer fra tilsynsarbeidet, elulykker og strømskader etc. Nyhetsbladet er derfor en viktig informasjons- og henvisningskilde for alle som arbeider innen elsikkerhetsområdet. Vi minner om at innholdet i bladene vil ha begrenset gyldighet avhengig av endringer i det regelverket som artiklene baserer seg på.

Utgavene

Elsikkerhet 95

Utgitt januar 2024

 • Arbeid på foretakets egne elektriske lavspenningsanlegg
 • Elektroforetak og kvalifikasjonskrav for personer som skal bygge solcelleanlegg
 • FSE-opplæring i videregående skole
 • Fagbrevet energioperatør
Åpne utgaven

Elsikkerhet 94

Utgitt desember 2022

 • Overgangsregler NEK 400:2022
 • Nasjonalt samordningskontor for markedstilsyn
 • Oppgradering av eldre anlegg, FEF §2-16
 • FSE-opplæring i videregående skole
Åpne utgaven

Elsikkerhet 93

Utgitt oktober 2021

 • Krav om bruk av kvalifisert personell, leie og midlertidige ansettelser
 • Til- og frakobling av fast tilkoblet vvb i forbindelse med feilsøking og feilretting
 • Ny teknologi styrker praktisk opplæring i fse
Åpne utgaven

Elsikkerhet 92

Utgitt juni 2020

 • Krav til installasjoner i campingvogner, bobiler, spikertelt mm.
 • Foretak som benytter egne ansatte til å utføre arbeid på egne elanlegg.
 • Kompetansekrav, relevant praksis til installatørprøven mm.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 91

Utgitt juni 2019

 • Krav til installasjon av solcelleanlegg.
 • Valg av løsning for elbilladning.
 • Avstand mellom elektriske forsyningsanlegg og bygninger, feks. drivhus.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 90

Utgitt november 2018

 • Overgangsordninger og nyheter i NE400-2018.
 • Oppfølging av Elvirksomhetsregisteret.
 • IECEX personellsertifisering.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 89

Utgitt juni 2017

 • Luftstrekk over kirkegårder og gravplasser.
 • Oppdatering av veiledning i fse.
 • Foretak som benytter egne ansatte til å bygge elanlegg.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 88

Utgitt november 2016

 • Avstandskrav mellom bygninger og forsyningsanlegg.
 • Nye brannkrav kabler.
 • Eksplosjonsfarlige områder, ny NEK 420A
Åpne utgaven

Elsikkerhet 87

Utgitt november 2015

 • Overbelastningsvern iht. NEK399.
 • Brannmerking av kabler.
 • Tilkobling av stikkledning.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 86

Utgitt januar 2015

 • Komfyrvakt, ny standard, fast tilkobling, induksjonsovner.
 • Tiltak for lavspenningsanlegg utsatt for overspenninger.
 • NEK400 Landbruk, ny håndbok.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 85

Utgitt juni 2014

 • fse på engelsk.
 • Revidert NEK400:2014, overgangsordninger.
 • Presiseringer til fef og fek.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 84

Utgitt desember 2013

 • Elsikkerhetsportalen, ny nettside om elsikkerhet.
 • Presiseringer til fek
 • Alternative løsninger til steinfilter, fef
Åpne utgaven

Elsikkerhet 83

Utgitt juni 2013

 • fef, samsvarserklæring, jording, forsyningsanlegg mm.
 • fef, brukerguide med REN-kommentarer.
 • Finsk masteroppgave om det nordiske elsikkerhetssamarbeidet.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 82

Utgitt desember 2012

 • AUS i lavspenningsanlegg, arbeidstøy.
 • Tilkobling av utstyr med jordet plugg i rom med kontakter uten jord.
 • Elanlegg i eksplosjonsfarlige områder.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 81

Utgitt juni 2012

 • fek, brukerguide med REN-kommentarer.
 • Ny internasjonal standard for elektrisk landtilkobling på skip.
 • Kvalifikasjonskrav til personell som drifter og vedlikeholder en maskin.
 • UV-lys fra lyststoffrør kan svekke isolasjon i armaturer.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 80

Utgitt januar 2012

 • Krav til antall kontakter i boliginstallasjoner.
 • Krav om tilgjengelighet i lavspenningsanlegg.
 • Komfyrvakt i spesielle installasjoner.
 • Ny kurve for tillatt berøringsspenning NE440:2011
Åpne utgaven

Elsikkerhet 79

Utgitt juni 2011

 • Sikkerhetskrav ved arbeid på spenningsatt anlegg og maskin.
 • Tilkobling av belysningsutstyr og bruk av DCL-kontaktsystem.
 • Tilgang og bruk av tavlerom og lagring av uvedkommende materialer.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 78

Utgitt desember 2010

 • Fast tilkobling av produkter.
 • Nytilsetting og innleie av elektrofagarbeidere.
 • Retningslinjer for bruk av revidert normsamling.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 77

Utgitt juni 2010

 • Byggestrømsentraler og gjeldende forskrifter, norm.
 • Frakobling av jordleder i strømkabel til båter.
 • Veiledning til registrering av bedrifter i Elvirksomhetsregisteret.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 76

Utgitt februar 2010

 • Frakobling av N-leder ved UPS drift.
 • Elektriske installasjoner i Refrigerated sea water (RWS) rom.
 • NEK 410-2:2010 Maritime anlegg
Åpne utgaven

Elsikkerhet 75

Utgitt juni 2009

 • NEK 445, luftledningsnormen
 • Fellesføring lavspenningslinje, fiberoptisk kabel.
 • Nye tekniske spesifikasjon fra NEK vedr. områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 74

Utgitt februar 2009

 • NEK 400-7-701:2008 for bad- og dusjrom, overgangsordning.
 • Revidert NEK 410-1:2008.
 • Tilsmussing av vern og annet tavlemontert utstyr.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 73

Utgitt juni 2008

 • Revidert utgave NEK EN 60204-1 “Maskiners elektriske utrustning”.
 • Instruert person, system for egenkontroll, instruks.
 • Jord- og kortslutningsikker forlegning av ledninger på sekundærsiden av spenningstransformatorer.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 72

Utgitt desember 2012

 • Presisering om allpolig brudd for fastmontert utstyr i bad.
 • Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige omrdåer med gass og støf.
 • Ofte stilte spørsmål.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 71

Utgitt juni 2007

 • Plassering av stikkontakt på bad.
 • EMC-direktivet gjelder også faste installasjoner.
 • Byggestrømsentraler og krav i gjeldende forskrift og norm
 • Presisering vedr. plassering av allpolig bryter for fastmontert utstyr i bad.
Åpne utgaven
Åpne presisering

Elsikkerhet 70

Utgitt desember 2006

 • Opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell.
 • Elektriske varmeovner.
 • Ofte stilte spørsmål til fef.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 69

Utgitt juni 2006

 • Revidert NEK 400:2006.
 • Utførelse og reparasjon av 48V batterianlegg.
 • Forskrift om medisinsk utstyr.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 68

Utgitt februar 2006

 • Valg av og montasje av installasjonsmateriell relatert til brannspredning.
 • Bruk av TFXP.
 • Elektriske installasjoner i sykehus og lign.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 67

Utgitt juni 2005

 • Ansvar for maskiner.
 • Norske og utenlandske elinstallatører og montører.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 66

Utgitt desember 2004

 • Bedriftselektriker.
 • Kvalifikasjoner av personer til målerskifte.
 • Lærlinger og hjelpearbeidere per montør.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 65

Utgitt juni 2004

 • Installasjonsbus, EIB
 • Registrering av virksomheter som utfører og vedlikeholder elanlegg.
 • Plassering av inntak i bad.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 64

Utgitt mars 2004

 • Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke §13″Være ansatt” og “Mindre arbeider” (senere endret til fek)
 • Kvalifikasjoner for elektrofagfolk med fagutdanning fra EØS-områder.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 63

Utgitt juni 2003

 • Hva er hjelpearbeider.
 • Valg av kabeltype for å begrense brannspredning.
 • Kontrollmåling av jordingsanlegg med spesialtang.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 62

Utgitt desember 2002

 • Selvstendig arbeid elektrolærlinger.
 • Installasjon i egen bolig/fritidsbolig.
 • Krav til plassering av vern.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 61

Utgitt juni 2002

 • Status industrielle automasjonsfag.
 • Adgang til å forestå utførelse og vedlikehold innenfor et begrenset virkefelt.
 • Jording av hovedvannkran.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 60

Utgitt desember 2001

 • Kontroll av fiske- og fangsfartøyer.
 • Minstetverrsnitt for skjøteledninger.
 • Wago avgreningsklemme type 273
Åpne utgaven

Elsikkerhet 59

Utgitt januar 2001

 • Vedlikehold kontra endring av elektriske anlegg.
 • Varmekabelmatter forlagt på brennbart underlag.
 • Bruk av lærlinger til selvstendig arbeid og i vaktordninger.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 58

Utgitt desember 2000

 • TFXP, den grønne everkskabelen.
 • Sentrale nødlyssystemer.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 57

Utgitt juni 2000

 • Reservekraft kontra nødstrømssystemer.
 • Schuko-kontakter på campingplasser.
 • Bedriftselektriker.
Åpne utgaven

Elsikkerhet 56

Utgitt desember 1999

 • Markedskontroll i EØS landene.
 • Jordledere, bruk av kobberkledd stål.
 • LVD forum
Åpne utgaven

Samleversjon Elsikkerhet

En samleversjon med alle utgaver av Elsikkerhet, inkludert nr. 55

Åpne samleversjonen

Samleversjon Paragrafen

En samleversjon fra første utgave av Paragrafen, som bladet opprinnelig het.

Åpne utgaven