Tilsyn med elektrovirksomheter

Alle nettselskaper er pålagt å føre tilsyn med elvirksomheter innen deres forsyningsområde. Det lokale eltilsyn (DLE) er ansvarlig for å utføre kontrollene av disse virksomhetene.

Snarveier

Regelverket

Med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elanlegg og elektrisk utstyr § 5 skal tilsynsmyndigheten til enhver tid ha uhindret adgang til anlegget og virksomheten. DLE har, etter samme lov, rett til og kan pålegge eier av, eller ansvarlige for anlegget/virksomhet, eller representant for denne, å være til stede under kontrollen.

Systemrevisjon

Alle installasjonsvirksomheter innenfor netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst én systemrevisjon.

Tilsyn med rådgivende ingeniører

​Når prosjektering og utførelse utføres av ulike virksomheter skal det kontrolleres om det foreligger egenerklæring om samsvar for prosjekteringen. Det skal dessuten vurderes om påviste avvik ved verifikasjon av det utførte anlegget kan tilbakeføres til prosjekteringen. Eventuelle avvik legges til grunn for tilsyn av den prosjekterende virksomheten.

Tilsyn med elektroreparatører

DLE skal gjennomføre kontroll av kvalifikasjonene hos eventuelle nye elektroreparatører innenfor forsyningsområdet. Det er også krav om at elektroreparatørvirksomheter skal registrere seg i Elvirksomhetsregisteret.

Saksgang etter et tilsyn

Etter tilsynet får virksomheten tilsendt tilsynsrapporter som beskriver resultatet av revisjonen og kontrollen. Normalt vil dette være delt i to rapporter: én rapport fra revisjonen og én rapport fra kontrollen av elanlegget. Rapportene kan inneholde avvik, anmerkninger og kommentarer.

Utsettelse av utbedringsfrist

Ved slike behov for utsettelse må virksomheten ta kontakt med DLE eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen og begrunne behovet. Om fristen kan forlenges vil vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil/mangler som er funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen.