Bedriftselektrikeren

Mange virksomheter har egne elektrofagfolk blant sine ansatte. Dette gjelder spesielt i industrien. En bedriftselektriker kan likevel ikke utføre arbeider på det elektriske anlegget, eller tilknyttede maskiner og utstyr, helt uten videre. Vi gjør oppmerksom på at de nyeste presiseringene i Nyhetsbladet Elsikkerhet gjelder foran tidligere presiseringer. Temaet er omtalt flere ganger, bl.a. i nr. 87, 89, 92 og 95.

Snarveier

Se presiseringene

Registrering i Elvirksomhetsregisteret

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg, eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal ha kompetanse iht. kravene i fek. I tillegg må foretaket være registrert i DSB sitt Elvirksomhetsregister.

Faglig ansvarlig

Alle registrerte elvirksomheter må ha en faglig ansvarlig. Det er en forutsetning at den faglig ansvarlige er fast ansatt i foretaket. Foretaket er også ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende, eller delvis sammenfallende, arbeidstid i et annet foretak.

Utfører av oppgaver

Personer som skal utføre oppgaver knyttet til bygging, drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg skal oppfylle kravene i fek § 6 første ledd, som sier: “Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.”

Krav til internkontroll

For virksomheter som selv står for bygging og/eller drift og vedlikehold av egne elektriske anlegg, vil det noen spesielle krav til internkontroll. Det må sørges for at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar sikkerheten til de ansatte og sikrer rett faglig utførelse av arbeidet.