Jordet eller ujordet

Du er ikke alene hvis du er forvirret over at noen kontakter er jordet, mens andre er ujordet. Og har det egentlig noe å si?

Har du en relativt ny bolig, er det kun jordete kontakter i alle rom. Bor du imidlertid i et eldre hus, kan det være ujordet i noen rom mens det er jordete kontakter i andre.

Dersom det oppstår en jordfeil som medfører at metalliske deler av utstyr, rørsystemer eller andre konstruksjoner blir strømførende, kan det være farlig å berøre disse.

Ved å koble disse delene sammen i et jordingsanlegg, vil strømmen ledes til jord dersom det oppstår en feil. På denne måten kan du unngå farlige situasjoner som støt eller strømgjennomgang ved jordfeil.

En ujordet stikkontakt og et ujordet støpsel har kun ett lag med isolasjon. Det har heller ingen ekstra beskyttelse mot berøringsfare ved en eventuell feil på utstyret. Det er ikke lenger tillatt med denne type beskyttelse på nytt utstyr.
En jordet stikkontakt og et jordet støpsel har kun ett lag med isolasjon, men ved en eventuell feil på utstyret skal jordingen ivareta sikkerheten. Dersom noe av metallet på slikt utstyr blir strømførende, vil strømmen ledes til jord.
En eurostikkontakt og et eurostøpsel har to lag med isolasjon. Det skal gjøre det umulig å komme i kontakt med deler som kan være strømførende. Slikt utstyr er derfor ikke tilkoblet jord.

Alle stikkontakter skal være jordet i boliger bygd etter 1998.

Det har ikke alltid vært slik at alle stikkontakter og utstyr har vært tilkoblet et slikt jordingsanlegg. Mange eldre boliger har oppholdsrom der kontaktene er uten jord. Dette var tillatt i tidligere regelverk og sikkerheten var basert på «ikke ledende omgivelser». Det vil si at rommet er bygget i isolerende materialer som vinyl og trematerialer, og at det ikke er metalliske konstruksjoner eller rørsystemer i rommet. Dette ble ansett som trygt, siden det var lite sannsynlig at du ville kunne berøre et elektrisk utstyr med feil, samtidig som du var i kontakt med noe annet som hadde forbindelse til jord. Dermed var det også liten risiko for å bli utsatt for strømgjennomgang.

Det skal være jord i stikkontakter på kjøkken og bad!

Utendørs og i rom som bad, kjøkken, vaskerom etc. med rørsystemer eller andre konstruksjoner med kontakt til jord, skulle imidlertid kontaktene være jordet. Dette var fordi det var mer sannsynlig at du i disse områdene ville kunne berøre et elektrisk utstyr med feil, samtidig som du var i kontakt med noe annet som hadde forbindelse til jord. Dermed var det også større risiko for å bli utsatt for strømgjennomgang.

Kravene til jording av elektriske anlegg har endret seg gjennom tidene. Fra slutten av 1990-tallet har det blitt benyttet stikkontakter med jord i alle rom, rett og slett fordi det er tryggere. Alle ledende rørsystemer og bygningskonstruksjoner skal også tilkobles jordingsanlegget. Dette kan omfatte vannrør, avløpsrør, ventilasjonsrør, stålkontruksjoner osv.

NB! Viktig avstand

Det skal ikke blandes ujordet og jordet utstyr eller stikkontakter i samme rom eller område. Dette vil kunne føre til at du kan berøre et ujordet elektrisk utstyr som har en jordfeil, samtidig som du berører et jordet elektrisk utstyr. Da vil du bli jordforbindelsen mellom det utstyret som ikke er jordet, og det som er tilkoblet jord. Dermed vil du bli utsatt for strømgjennomgang.

  • Ett unntak fra dette kan være der det i eldre boliger er åpen løsning mellom kjøkken og stue, hvor det da er stikkontakter med jord på kjøkkenet og uten jord på stuen. Dette er greit, så lenge det er en viss avstand mellom stikkontaktene på kjøkkenet og stikkontaktene på stuen. Det bør minst være et par meter mellom disse.
  • Et annet unntak kan være der det skal monteres varmepumpe i et rom med ujordet stikkontakter, og tilkoblingen av varmepumpen skal skje innendørs gjennom stikkontakt og støpsel. Det kan da monteres en enkel jordet stikkontakt spesielt beregnet for varmepumpe i det aktuelle rommet. Denne skal merkes spesielt: «Bare for varmepumpe». Om mulig bør kontakten plasseres slik at det ikke er naturlig å benytte denne til andre funksjoner, f.eks. ved tak elign. dersom tilkoblingsledning er lang nok. Kontakten skal fjernes dersom varmepumpe fjernes

Kan jeg bruke utstyr med jordet støpsel, i rom med stikkontakter uten jord?

I denne type rom er det i utgangspunktet tillatt å bruke utstyr med jordet støpsel (kl. I), altså beregnet for tilkopling til jordet stikkontakt. Men det forutsetter at rommet fremdeles regnes som et rom som tilfredsstiller kravet som gjaldt til «ikke ledende omgivelser» den gangen anlegget ble bygget. For eksempel at det ikke er lagt ned gulvvarme eller gjort andre ombygninger som gjør at rommet blir regnet som ledende omgivelser. Det er du som eier av anlegget som eventuelt må ta rede på om rommet fremdeles tilfredsstiller kravet til «ikke ledende omgivelser».

Men, hvis produsenten eller importøren av utstyret i sin brukermanual sier at utstyret MÅ tilkoples en jordet stikkontakt, kan ikke bruker av utstyret overprøve dette kravet uten å bryte med krav i forskrift om elektrisk utstyr (feu). Produsentens brukerinstrukser må i dette tilfellet følges.

Produsentens krav kan komme av at utstyret er avhengig av jordtilkopling for å bestå kravene i forhold til elektromagnetisk støy (EMC). Dersom dette kravet ikke blir overholdt, kan det medføre at utstyret ikke virker som det skal, eller at det skaper så mye elektromagnetisk støy at det forstyrrer annet elektrisk utstyr. Dette blir en stadig mer relevant problemstilling i dagens hjem, hvor vi har mye elektronisk utstyr som kan være følsomt for denne type støy.

Kan jeg bruke utstyr uten jordet støpsel, i rom med stikkontakter med jord?

Utstyr med ujordet støpsel (Kl. 0) har en enkel isolering uten at berørbare metalldeler er tilkoplet til jord. Det er ikke lenger tillatt å omsette nytt utstyr i denne klassen, men mange har fortsatt slikt utstyr i bruk.

Denne type utstyr kan selvfølgelig brukes i rom med stikkontakter uten jord, så lenge rommet fremdeles tilfredsstiller kravet til «ikke ledende omgivelser». Men, det kan ikke uten videre brukes i rom med kontakter med jordforbindelse. Årsaken er at ved en eventuell jordfeil på utstyret kan berørbart metall bli spenningsførende.

Når du da er omgitt av annet utstyr eller bygningsdeler som er koblet til jord, er det en fare strømgjennomgang hvis du berører flere ting samtidig.

For å bruke slikt utstyr med ujordet støpsel i rom med stikkontakter med jord, må derfor utstyret bygges om med dobbel isolering (kl. II). Dette er nok mest aktuelt for gamle smijernslamper eller tilsvarende, og jobben må utføres av fagfolk. De finner du kun i Elvirksomhetsregisteret.

Gamle dekorative lampetter av tre med ujordet støpsel, og som ikke har noe berørbart metall kan koples til i stikkontakter med jord uten å bygges om. Men støpselet må byttes til en jordet type, og du må forsikre deg om at lampen, ledninger og pæreholder er i god stand.

Utstyr som er dobbeltisolert og dermed har påmontert et «eurostøpsel», kan også brukes i rom med stikkontakter med jord. Dette fordi sikkerheten er ivaretatt gjennom selve konstruksjonen av utstyret.

Fare for strømgjennomgang

Statistikken for de siste årene viser heldigvis at det er sjelden at noen omkommer eller blir alvorlig skadet av strømgjennomgang i hjemmet. Imidlertid finner Det lokale eltilsyn (DLE) hvert år flere tusen feil i norske hjem, relatert til jording. Dette er feil som potensielt kan utgjøre en fare for strømgjennomgang.

Et eksempel på dette er da en 76 år gammel kvinne ble utsatt for strømgjennomgang på kjøkkenet ved berøring av ei lampe. Dette var ei eldre bordlampe med berørbart metall, som var påmontert jordet plugg uten at selve lampa var jordet. Samtidig hadde det oppstått en jordfeil på lampa. Kvinnen tok tak i lampa samtidig som hun hadde et «godt tak» i brødristeren. Hun ble da utsatt for strømgjennomgang og fikk ikke løsnet grepet. I forsøk på å komme seg løs fikk hun skade på fingrer og falt på gulvet. Det gikk heldigvis bra med kvinnen, men hun lå på sykehus i to døgn til observasjon. Hendelsen er omtalt i nyhetsbladet Elsikkerhet nr. 59.