Bolignormen

NEK 400-8-823 er en delnorm som er spesielt rettet mot elektriske installasjoner i boliger. Dette er bolignormen som inneholder bl.a. hvor mange stikkontakter boligen skal ha. Her beskrives det som vil ha størst betydning for eier og bruker av installasjoner utført etter denne normen.

Snarveier

Antall stikkontakter

For å beskytte mot brann på grunn av overbelastning/varmgang, og redusere bruken av skjøteledninger og skjøtekontakter, skal det installeres et minimum antall faste stikkontakter i en bolig.

Jordfeilvern

Alle forbrukerkurser skal ha en egen jordfeilbryter som løser ut ved en maksimal jordfeilstrøm på 30mA med mindre det benyttes andre metoder for å beskytte mot jordfeil som oppstår i den elektriske installasjonen eller på tilkoblet utstyr. Kursene i en bolig vil hovedsakelig være forbrukerkurser.

Komfyrer og platetopper

Komfyrer og platetopper skal ha beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførsel ved overoppheting (komfyrvakt). Dette er for å forebygge mot branner som starter ifb. matlaging på komfyrer og platetopper. Beskyttelsestiltaket skal være en del av den faste installasjonen.

Beskyttelse mot overbelastning

Det er innført strengere krav til hvor mye strøm som kan føres gjennom kabler og ledninger i en bolig og dermed også strengere krav til valg av sikringer/vern.

Overspenningsvern

Det skal monteres overspenningsvern i boligens sikringsskap.

Oppvarming

Dersom elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer (varmepumper, biobrensel etc.), skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Dette er for å unngå at den elektriske installasjonen blir overbelastet i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er ute av funksjon.

Belysning

Det skal monteres et nødvendig antall uttak for belysning ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr.

Varmtvannsberedere

Varmtvannsbereder med effekt over 1500W (2000W i 2010-normen) skal være fast tilkoblet den elektriske installasjonen. Dette betyr at slike varmtvannsberedere ikke kan få strømtilførsel gjennom normale stikkontakter og støpseler. Bruk av industrikontakt vil imidlertid være akseptabelt. Kravet kom som følge av en rekke tilfeller av varmgang i stikkontakter og støpsler til varmtvannsberedere.

Utstyr som ivaretar liv og helse

Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs og ikke ha jordfeilbryter. Her må andre beskyttelsestiltak benyttes. Viktig elektromedisinsk utstyr til bruk på pasienter i hjemmet kan være et eksempel i denne sammenhengen.

Funksjonskrav

Strømforsyningen til et rom i en bolig skal være planlagt og lagt til rette slik at alle funksjoner i rommet som trenger strømforsyning kan brukes samtidig og som forventet.

Fordelingstavler

Alle sikringsskap i boliger skal være utformet for betjening av ikke-sakkyndige personer og være utført i ikke-brennbare materialer. Dette innebærer blant annet at det skal være montert deksler slik at det ikke er mulig å komme i kontakt med spenningsførende deler i sikringsskapet. I en ny installasjon skal det også være minst 30% reserveplass i sikringsskapet, slik at det skal være plass til fremtidig ettermontering av kurser og utstyr.

Røykvarslere

Bolignormen anbefaler at røkvarslere og alarmsentral i installasjonen tilkobles boligens strømforsyning. Dette stilles imidlertid som et krav i Byggteknisk forskrift (TEK ).

Samsvarserklæring og dokumentasjon

Bolignormen spesifiserer hva slags dokumentasjon som skal utarbeides og overleveres eier av installasjonen. Dette omfatter en samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om installasjonen er utført i samsvar med forskriftenes krav.

Når kan kravene fravikes?

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §10, «Oppfyllelse av sikkerhetskrav», angir at forskrift supplert med tilhørende veiledning og normer samlet viser det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. NEK 400, herunder delnormen NEK400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger (bolignormen), er én av normene det vises til i denne sammenheng.