Instruert personell

Instruert personell er de eneste i en bedrift som kan utføre enkle vedlikeholdsoppgaver på det elektriske anlegget. Dette har sammenheng med hvilken risiko feilbetjening kan medføre av skader både av personell og på det elektriske anlegget.

Snarveier

En instruert person kan gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgave. For eksempel kan hun skifte sikringer og resette vern, eller et motorvern tilhørende arbeidsgivers anlegg i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke og rette eventuelle feil. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, til at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.

En sakkyndig person er definert som en person med teknisk kunnskap og tilstrekkelig erfaring slik at han eller hun er i stand til å hindre fare som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm. I praksis er dette personer som oppfyller relevante krav i FEK.

Bruk av instruert personell

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en virksomhet skal kunne benytte instruert personell:

Det startet med matlaging og endte med brann

Kartlegging av behov for instruert personell

Noen virksomheter har elektriske tavler/fordelinger bygget med vern for sakkyndig betjening. Da er det behov for instruert personell med kompetanse til å opprettholde strømforsyningen inntil bedriftselektriker eller registrert elektrovirksomhet kan avdekke og rette feil. Det er opp til virksomheten/anleggseier selv å kartlegge behovet for instruert personell.

Sikkerhetsopplæring

FSE krever sikkerhetsopplæring av elektrofagpersonell. Virksomheter som kun har ansatt instruert personell for å ivareta enkle driftsoppgaver omfattes ikke av denne forskriften, og det stilles derfor ikke formelle krav til tradisjonell FSE-opplæring av instruert personell. Eier av virksomheter med instruert personell har imidlertid ansvar for at det benyttes en virksomhet med elektrofaglig kompetanse til å utarbeide instruksen og at den instruerte personen gis nødvendig opplæring for å ivareta sin egen sikkerhet. Opplæringen og instruksen skal basere seg på kravene i FSE, som det fremkommer av veiledningen til FSE § 3.

Gå til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)
Bilde av forsiden fse

Personer med fagbrev fra ikke-elektrofag

En instruert person kan normalt ikke utføre noen form for inngrep i den elektriske installasjonen eller foreta målinger med bruk av instrumenter. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 6 annet ledd åpner imidlertid for at en person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakobling ved feilsøking og feilretting av komponenter, som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.