Brannutredning

Alle branner skal i utgangspunktet etterforskes av Politiet. Det gjelder også når det ikke foreligger mistanke om straffbare handlinger. Etter anmodning fra Politiet skal DLE bistå i brannetterforskning.

Politiet har plikt til å etterforske alle branner; også i tilfeller hvor det ikke foreligger mistanke om straffbare handlinger. Det lokale eltilsyn (DLE) der hvor brannen har skjedd skal etter anmodning fra politiet bistå i denne etterforskningen med sin kompetanse på elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette har en naturlig sammenheng med at rundt halvparten av alle bygningsbranner har elektrisk årsak. DLE kan selvstendig bestemme om de skal benytte seg av et sakkyndig selskap med spesialkompetanse eller bruke eget personell ved bistand til politiet. DLE plikter imidlertid å yte bistanden kostnadsfritt.

Organisering av brannetterforskning

I praksis blir ikke alle branner etterforsket. Det er heller ikke alltid brannårsaken avdekkes, selv om saken etterforskes. Dette fører dessverre til at mange branner blir registrert med ukjent årsak i brannstatistikken. Dette er en utfordring i det forebyggende arbeidet, hvor det er behov for mest mulig kunnskap om årsaker til brannene. Brannetterforskning er viktig for å finne frem til mest mulig effektive forebyggende virkemidler.

​For å heve oppklaringsprosenten av brannårsaker ble det etablert en frivillig ordning med brannetterforskningsgrupper i landet. Det er hvert enkelt politidistrikt som avgjør om det er hensiktsmessig for dem å opprette disse. Flere av de største politidistriktene har opprettet grupper bestående av representanter fra politiet, brannvesenet og DLE. Erfaringer tilsier at distriktene som har opprettet egne brannetterforskningsgrupper har en vesentlig bedre oppklaringsprosent enn de distriktene hvor slike grupper ikke eksisterer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet at det skal opprettes regionale brannutredningsgrupper innen DLEs fagområde. Hensikten er å få spisset kompetansen til de som bistår politiet i etterforskningen. Alle som skal drive med brannutredning må være med i en slik regional brannutredningsgruppe. Det er hvert enkelt DLEs ansvar å bruke gruppene når de skal bistå politiet i etterforskning av en brann i sitt område.

Bidraget fra DLE

DLEs bidrag har som mål å finne årsaken til brannen og om dette skyldes brudd på gjeldende regelverk. Det er avgjørende med god kompetanse og erfaring for å lykkes med dette. Representantene fra DLE vil i hovedsak ha følgende oppgaver i etterforskningen:

  • Innhente informasjon om tidligere tilsyn og tilsynsrapporter knyttet til det elektriske anlegget i bygningen, og informasjon om eventuelle feil på strømnettet i det aktuelle tidsrommet.
  • Åstedsundersøkelser på branntomta med eventuelle tekniske undersøkelser.
  • Undersøkelser av materiell og utstyr; enten på stedet eller ved nærmere analyse i laboratorium.
  • Utarbeide en sakkyndig rapport.
  • Eventuelt oppmøte i rettssaker som sakkyndige.
Bilde av brannutreder med mikroskop
Mikroskop er et viktig verktøy for funn av f.eks. kortslutningsspor.