Brannstatistikk

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi. Elsikkerhetsportalen utarbeider ikke egen statistikk!

Tema

Omkomne i brann

Brann- og redningsvesenets utrykninger

Hvor er det flest komfyrbranner?