Samsvarserklæring for maskiner

Maskinforskriften krever at utstyret skal leveres med en samsvarserklæring når det gjelder maskiner tatt i bruk etter 1.1.95. Gjennom denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften.

Snarveier

Definisjonen på en maskin er et utstyr der minst én del beveges og drives av en energikilde, og som er tiltenkt ett bestemt formål.

Samsvarserklæringen

Før en maskin settes i omsetning skal produsenten, eller dennes representant, utarbeide en samsvarserklæring, sørge for at erklæringen følger maskinen og påføre CE-merket.

Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner

En delvis ferdigstilt maskin skal ha følge av en sammenstillingserklæring. Det er da ikke krav til samsvarserklæring og CE-merking.

Maskinsikkerhetsnormen

Normen er en elektroteknisk norm som er harmonisert med EUs maskindirektiv og spenningsdirektiv (omfatter også EMC direktivet). Normen ivaretar elektriske forhold definert i direktivene inkludert krav til sikkerhet mot feilfunksjon, fare for utilsiktet start, elektrisk sjokk, dokumentasjon og verifikasjon. Beskyttelse mot mekaniske farer må dekkes ved bruk av andre harmoniserte CEN normer.

Definisjon av maskin

Definisjonen på en maskin er et utstyr der minst én del beveges og drives av en energikilde og som er tiltenkt ett bestemt formål. Maskinbegrepet dekker også en gruppe maskiner som fungerer sammen.

CE-merking av maskiner

  • ​​Maskinforskriften krever at maskinen CE-merkes. CE-merket skal plasseres rett ved siden av produsentens/representantens navn, og den skal påføres med samme teknikk.
  • CE-merket er et synlig bevis på at produktet, etter produsentens mening, oppfyller samtlige forpliktelser i maskindirektivet. For å kunne påføre CE-merket skal produsenten foreta en samsvarsvurdering. Dette er en vurdering av samsvar mellom det aktuelle produktet og direktivets krav.
  • Maskiner som er nyere enn 01.01.95 skal være CE-merket. Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE merket. Dersom en maskin endres, vil det kunne føre til et krav om CE-merking, selv om maskinen er fra før 01.01.95. Grunnen til dette er at den da fungerer annerledes etter at den er blitt endret, og derfor behandles som om den var en ny maskin.
  • Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som krever CE-merking, skal CE-merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene.
  • En maskin som importeres fra land utenfor EU/EØS, skal samsvarserklæres og CE-merkes av produsenten eller importøren. Dette gjelder uansett alder på maskinen.