Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Snarveier

Oppgavene til DLE

Med utgangspunkt i årlige instrukser fra DSB, og lokale risikovurderinger, utarbeider DLE hvert år planer for tilsynsarbeidet. Oppgavene nedenfor vil være en del av den årlige tilsynsplanen.

DLE som en del av offentlig forvaltning

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av den offentlige forvaltningen og er forvaltningsmessig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som igjen er underordnet Justis- og beredskapsdepartementet.